Quản lý quảng cáo online, marketing với OpenX

Quản lý quảng cáo online với OpenX

OpenX (https://www.openx.com) từng là một hệ thống quản lý quảng cáo được ưa chuộng nhất trên thị trường, rất nhiều đơn vị cung cấp quảng cáo, marketing lớn trên thế giới và Việt Nam đã sử dụng hệ thống này để quản lý và thực hiện các chiến dịch quảng cáo và marketing cho khách hàng của họ. Trước đây OpenX có phiên bản thương mai và phiên bản open source tuy nhiên hiện nay chỉ còn phiên bản thương mại dựa trên điện toán đám mây. Nhưng bạn vẫn hoàn toàn có thể tìm và tải về các version open source của OpenX và tự xây dựng hệ thống quản lý quảng cáo và marketing của riêng bạn hoặc cung cấp dịch vụ cho khách hàng của bạn.
openx
Bạn có thể tải về các version open source của OpenX và một số open source quản lý quảng cáo khác như phpAds, phpAdsNew, OpenAds tại đây http://www.opensource.be/openx/
Mã nguồn này phát triển trên PHP 5.2
Một số hình ảnh về hệ thống OpenX
 

openx2
openx3
openx4
openx
openx6
openx7
openx8

openx9

Hướng dẫn cài đặt và sử dụng OpenX để quản lý banner quảng cáo online, quản lý chiến dịch marketing, quảng cáo...
Do hiện nay bản open source của OpenX không còn support nữa vì vậy tôi sẽ copy lại tài liệu hướng dẫn cũ trước đây, để bạn biết cách cài đặt và sử dụng OpenX (bản hướng dẫn này do khá dài vì vậy tôi cũng không chụp hình kèm theo nhé)
Với bạn nào đã quen với các open source PHP rồi thì bạn hoàn toàn tự cài được mà không cần đọc tài liệu này. Ngoài ra nếu bạn biết nghiệp vụ quản lý hệ thống chiến dịch quảng cáo, marketing rồi thì bạn cũng có thể tự làm chủ được hệ thống này vì nó tương đối dễ sử dụng và bạn có thể viết API để giao tiếp với các hệ thống khác ví dụ như mobile app...
Làm thế nào để cài đặt các máy chủ quảng cáo OpenX

Giới thiệu
This guide describes how to install OpenX on your website.
Hướng dẫn này mô tả cách cài đặt OpenX trên trang web của bạn.
The guide is intentionally brief and describes the most typical installation for new OpenX publishers.
Hướng dẫn là cố tình ngắn gọn và mô tả các cài đặt tiêu biểu nhất cho các nhà xuất bản mới OpenX.
The OpenX Administration Guide provides a more detailed information about installing OpenX.
Các OpenX hành chính Hướng dẫn cung cấp thêm thông tin chi tiết về cài đặt OpenX.
After completing the installation, you will be ready to integrate OpenX on to your website and publish your first ad campaign.
Sau khi hoàn tất việc cài đặt, bạn sẽ sẵn sàng để tích hợp OpenX trên website của bạn và xuất bản các chiến dịch quảng cáo đầu tiên của bạn.

Installation checklist
Cài đặt danh sách kiểm tra
Note: You may need to contact your website administrator or ISP for help completing the installation checklist.
Lưu ý: Bạn có thể cần phải liên hệ với quản trị website của bạn hoặc ISP để được giúp đỡ hoàn tất việc kiểm tra danh sách cài đặt.
OpenX will run on most standard web hosting environments.
OpenX sẽ chạy trên web hosting hầu hết các tiêu chuẩn môi trường.
You will need to make sure your webserver includes:
Bạn sẽ cần phải chắc chắn rằng máy chủ web của bạn bao gồm:
 • PHP support 5.2
  PHP hỗ trợ 5.2
 • MySQL or PostgreSQL database
  Cơ sở dữ liệu MySQL hoặc PostgreSQL
To complete the installation you need to know some configuration details about your web server and database.
Để hoàn thành việc cài đặt, bạn cần phải biết vài chi tiết về cấu hình máy chủ web và cơ sở dữ liệu của bạn.
Make sure you can answer the following questions before you start the installation:
Hãy chắc chắn rằng bạn có thể trả lời các câu hỏi sau đây trước khi bạn bắt đầu cài đặt:
Q: How do I upload files to my web server?
Hỏi: Làm thế nào để upload file lên máy chủ web của tôi?
Most people need to use an FTP application to upload files to their web server.
Hầu hết mọi người cần phải sử dụng một ứng dụng FTP vào các file tải lên máy chủ web của họ.
To do this you need to know:
Để làm điều này bạn cần biết:
 • the name of the FTP server
  tên của máy chủ FTP
 • the FTP account username
  các tài khoản FTP tên người dùng
 • the FTP account password
  tài khoản mật khẩu FTP
Q: What are the account details for connecting to my database?
Hỏi: các chi tiết tài khoản để kết nối với cơ sở dữ liệu của tôi là gì?
The installation wizard will ask you for details in order to connect to your database.
Thuật sĩ cài đặt sẽ hỏi bạn các chi tiết để kết nối với cơ sở dữ liệu của bạn.
Most OpenX publishers use a MySQL database in which case you need the following details about your database:
Hầu hết các nhà xuất bản OpenX sử dụng một cơ sở dữ liệu MySQL trong trường hợp này bạn cần các chi tiết sau đây về cơ sở dữ liệu của bạn:
 • Database server name
  Cơ sở dữ liệu máy chủ tên
 • Port number
  Cảng số
 • Database username
  Cơ sở dữ liệu tên người dùng
 • Database password
  Cơ sở dữ liệu mật khẩu
Download OpenX
Tải về OpenX
To perform the installation you will need to download and unpack the OpenX installation files.
Để thực hiện cài đặt, bạn sẽ cần phải tải về và giải nén tập tin cài đặt OpenX.
Download the latest installation archive from: http://www.opensource.be/openx/
Tải về lưu trữ cài đặt mới nhất từ: http://www.opensource.be/openx/
After downloading, unpack the ZIP file and rename the folder as 'openx'.
Sau khi tải về, giải nén tập tin ZIP và đổi tên thư mục là 'openx'.
Upload OpenX to your webserver
OpenX để tải lên máy chủ web của bạn
Upload the openx folder to a location on your webserver which you can access from a web browser, for example: http://www.dvms.vn/openx
Tải lên thư mục openx đến một vị trí trên máy chủ web của bạn mà bạn có thể truy cập từ một trình duyệt web, ví dụ: http://www.dvms.vn/openx
Most web publishers will need to use an FTP client to upload the openx folder but this depends on your hosting arrangement. Contact your website administrator or ISP if you do not know how to upload these files.
Hầu hết các nhà xuất bản web sẽ cần phải sử dụng một khách hàng FTP để tải lên thư mục openx nhưng điều này phụ thuộc vào sắp xếp lưu trữ của bạn. Liên hệ quản trị website của bạn hoặc ISP nếu bạn không biết làm thế nào để tải lên những tập tin này.

Make the images and var folders writable
Làm cho hình ảnh và thư mục var ghi
OpenX needs to be able to write to the files in the openx/var and openx/www/images folder to complete the installation successfully.
OpenX nhu cầu để có thể viết thư cho các tập tin trong các openx / var, và openx / www / hình ảnh thư mục để hoàn tất việc cài đặt thành công.
Most publishers will need to use an FTP client to set these permissions but this depends on your hosting arrangement.
Hầu hết các nhà xuất bản sẽ cần phải sử dụng một FTP client để thiết lập các điều khoản nhưng điều này phụ thuộc vào sắp xếp lưu trữ của bạn.
Since FTP client vary we have only included some general advice on how to do this.
Kể từ FTP client khác nhau, chúng tôi đã chỉ có một số lời khuyên chung về cách làm việc này.
You need to repeat this process for each folder in the openx/var folder, as well as the openx/www/images folder:
Bạn cần phải lặp lại quá trình này cho mỗi thư mục trong openx / var thư mục, cũng như các openx / www / hình ảnh thư mục:
Note: If you are having trouble updating these folder permissions you may need to contact your website administrator or ISP for advice.
Lưu ý: Nếu bạn đang gặp khó khăn khi cập nhật các điều khoản thư mục mà bạn có thể cần phải liên hệ với quản trị website của bạn hoặc ISP để được tư vấn.
 • Browse to the openx/var and select the folder.
  Browse để openx các / var, và chọn thư mục.
 • Look for an option to update the folder permissions.
  Hãy tìm một lựa chọn để cập nhật các điều khoản thư mục.
  This function is often called chmod or set permissions in the program menu.
  Chức năng này thường được gọi là chmod hoặc thiết lập các điều khoản trong menu chương trình.
 • You should see options to set the Owner, Group and Public permissions (see the screenshot of the FireFTP permissions dialog which is typical of FTP clients).
  Bạn sẽ thấy tùy chọn để thiết lập các Chủ đầu tư, tập đoàn và công quyền (xem ảnh chụp màn hình của các điều khoản FireFTP thoại mà là điển hình của khách hàng FTP).
  Make sure all permissions are writable. Alternatively, set the three digit file permissions number to "0777".
  Hãy chắc chắn rằng tất cả các điều khoản được ghi Ngoài ra, thiết lập các tập ba chữ số cho phép số lượng để "0.777"..
 • Repeat this process for the each of the folders in the openx/var folder as well as the openx/www/images folder.
  Lặp lại quá trình này cho mỗi thư mục trong openx / var thư mục cũng như các openx / www / hình ảnh thư mục.
Screenshot of setting file permissions using FireFTP (Firefox plugin)
Ảnh chụp màn hình của thiết lập quyền truy cập tập tin bằng cách sử dụng FireFTP (Firefox plugin)

Run the installation wizard
Chạy thuật sĩ cài đặt
When all files are uploaded and the folder permissions are set, browse to the location of your openx folder, for example: http://www.yoursite.com/openx
Khi tất cả các tập tin được tải lên và quyền hạn của thư mục được thiết lập, duyệt đến vị trí của thư mục openx của bạn, ví dụ: http://www.yoursite.com/openx
The installation wizard will guide you through the installation process, prompting you for information when required.
Thuật sĩ cài đặt sẽ hướng dẫn bạn qua tiến trình cài đặt, nhắc bạn cho thông tin khi cần thiết.
The installation steps are:
Các bước cài đặt là:
 • Welcome screen
  Chào mừng các bạn màn hình
 • Terms and conditions
  Điều khoản và điều kiện
 • Privacy and data usage policy
  Bảo mật và sử dụng dữ liệu chính sách
 • System check
  Hệ thống kiểm tra
 • Database setup
  Thiết lập cơ sở dữ liệu
 • Review configuration setup
  Xem lại cấu hình thiết lập
 • Finished
  Kết thúc
Welcome
Chào mừng
The Welcome page tells you what version of OpenX you are going to install and links to the documentation and support available.
Chào mừng các trang cho bạn biết phiên bản nào của OpenX bạn sẽ cài đặt và liên kết đến các tài liệu hướng dẫn và hỗ trợ sẵn có.
Click Continue to proceed to the Terms page.
Nhấp vào Tiếp tục để tiến đến trang điều khoản.
Terms
Các điều khoản
The Terms page explains the terms and conditions associated with the OpenX ad server.
Các trang Điều khoản giải thích các điều khoản và điều kiện liên kết với các máy chủ quảng cáo OpenX.
Click Accept to proceed to the Policy page.
Click vào Chấp nhận để tiếp tục vào trang sách.
Policy
Chính sách
The Policy page describes the OpenX privacy and data usage policy and includes a checkbox to tick to stay up-to-date with the latest software updates.
Các trang sách mô tả sự riêng tư OpenX và chính sách sử dụng dữ liệu và bao gồm một hộp kiểm để đánh dấu để ở up-to-date với các bản cập nhật phần mềm mới nhất.
Click I Agree to proceed to the System Check page.
Click vào I Agree để tiếp tục đến trang Kiểm tra hệ thống.
System Check
Hệ thống Kiểm tra
The System Check page checks your web server settings to ensure that the installation process can complete successfully.
Hệ thống kiểm tra trang web Kiểm tra cài đặt máy chủ của bạn để đảm bảo rằng quá trình cài đặt có thể hoàn tất thành công.
You will need to resolve any configuration alerts before completing the installation.
Bạn sẽ cần phải giải quyết bất kỳ cấu hình các cảnh báo trước khi hoàn tất việc cài đặt.
The alert should provide guidance on what needs to be done.
Các cảnh báo sẽ cung cấp các hướng dẫn về những gì cần phải được thực hiện.
Please visit the Administrator Guide for more information about compatibility.
Xin vui lòng truy cập vào Hướng dẫn quản trị cho biết thêm thông tin về tính tương thích.
Database Setup
Thiết lập cơ sở dữ liệu
In the Database Setup page, enter the details necessary to connect to your database.
Trong trang Thiết lập cơ sở dữ liệu, nhập các chi tiết cần thiết để kết nối với cơ sở dữ liệu của bạn.
If you do not know these details, contact your website administrator or ISP.
Nếu bạn không biết những chi tiết, liên hệ với quản trị website của bạn hoặc ISP.
Click Continue to open the Configuration Setup page.
Nhấp vào Tiếp tục để mở Cấu hình Thiết lập trang.
Configuration Setup
Thiết lập cấu hình
The Configuration Setup page provides some extra configuration options.
Cấu hình cài đặt các trang cung cấp thêm một số tùy chọn cấu hình.
Most publishers do not need to change any of these options.
Hầu hết các nhà xuất bản không cần phải thay đổi bất cứ các tùy chọn này.
Review the settings to ensure that they are correct and click Continue to complete the installation.
Xem lại các thiết lập để đảm bảo rằng họ là chính xác và nhấp vào Tiếp tục để hoàn tất việc cài đặt.
Finished
Kết thúc
When the installation is complete, OpenX displays the login page of your new ad server.
Khi cài đặt xong, OpenX hiển thị các trang đăng nhập của máy chủ quảng cáo mới của bạn.
What next?
Điều gì tiếp theo?
You have successfully installed the OpenX ad server.
Bạn đã cài đặt thành công máy chủ quảng cáo OpenX.
The next step is to integrate OpenX with your website and serve your first ad campaign.
Bước tiếp theo là để tích hợp OpenX với trang web của bạn và phục vụ chiến dịch quảng cáo đầu tiên của bạn.
We've created a second Quick Start Guide to help you with this process...
Chúng tôi đã tạo một nhanh thứ hai Hướng dẫn Bắt đầu để giúp bạn trong quá trình này ...
OpenX 2,8 Hướng dẫn sử dụng
OpenX 2.8 facilitates the quick and easy delivery of advertising onto your website.
OpenX 2,8 tạo điều kiện cho việc phân phối nhanh chóng và dễ dàng của việc quảng cáo trên trang web của bạn.
OpenX 2.8 is a hosted or downloadable ad management solution.
OpenX 2,8 là một tổ chức hoặc tải về giải pháp quản lý quảng cáo.
Before exploring this in-depth guide to installing or upgrading to OpenX 2.8 and getting the most out of its functions, please take a moment to read about the product's key concepts:
Trước khi khám phá này vào chiều sâu hướng dẫn để cài đặt hoặc nâng cấp lên OpenX 2,8 và nhận được nhiều nhất từ các chức năng của mình, xin vui lòng mất một chút thời gian để đọc về các khái niệm quan trọng của sản phẩm:
Key concepts
Key khái niệm
 • Advertiser: the person or company whose advertisements you will be displaying on your website.
  Nhà quảng cáo: người hoặc công ty có quảng cáo, bạn sẽ được hiển thị trên trang web của bạn.
 • Campaign: the term used to denote a specific set of banner ads, their start and end dates, and the frequency with which they are displayed.
  Chiến dịch: thuật ngữ được sử dụng để biểu thị một tập hợp cụ thể của các quảng cáo biểu ngữ, bắt đầu và kết thúc ngày của họ, và tần số mà chúng được hiển thị.
 • Banner: any creative content displayed on your website as an ad.
  Biểu ngữ: bất kỳ nội dung sáng tạo hiển thị trên trang web của bạn như một quảng cáo.
 • Publisher: the website or websites you will be displaying ads on.
  Nhà xuất bản: các trang web hoặc các trang web, bạn sẽ được hiển thị quảng cáo trên.
 • Zone: the specific area of the website where an ad will be displayed.
  Khu vực: khu vực cụ thể của trang web nơi quảng cáo sẽ được hiển thị.
How it works
Cách hoạt động
Use the OpenX interface to:
Sử dụng giao diện OpenX tới:
 • Begin the process by creating an Advertiser.
  Bắt đầu quá trình bằng cách tạo ra một quảng cáo.
 • Create a new Campaign for this advertiser.
  Tạo một chiến dịch mới cho các nhà quảng cáo này.
 • Add and assign Banners to the campaign.
  Thêm Biểu Ngữ và gán cho chiến dịch.
 • Add the Website(s) that ads will be delivered to.
  Thêm vào Website (s) mà quảng cáo sẽ được gửi đến.
 • Define the specific Zones on your website where banners will display.
  Xác định các Khu cụ thể trên trang web của bạn nơi mà các biểu ngữ sẽ hiển thị.
So, those are the basics.
Vì vậy, những người đang có những điều cơ bản.
Now we'll begin the detailed guide to getting the most out of OpenX.
Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu hướng dẫn chi tiết để nhận được nhiều nhất của OpenX.
Let's get started!
Hãy bắt đầu!
Thêm một nhà quảng cáo
Go to Inventory > Advertisers:
Vào kho> Nhà quảng cáo:
Select Add new advertiser .
Chọn Thêm nhà quảng cáo mới.
You are now in the Add new advertiser screen.
Bạn đang ở Thêm màn hình quảng cáo mới.
First, enter your advertiser's basic information :
Trước tiên, hãy nhập thông tin cơ bản của nhà quảng cáo của bạn:
 • Name: the advertiser's Name must be unique.
  Tên: Tên của nhà quảng cáo phải là duy nhất.
  You cannot create two advertisers with the same name.
  Bạn không thể tạo ra hai nhà quảng cáo có cùng tên.
 • Contact: the Contact name will be used in all emails to the advertiser.
  Liên hệ: Tên liên hệ sẽ được sử dụng trong tất cả các email để quảng cáo.
 • Email: an Email address for the advertiser is required.
  Email: địa chỉ email cho các nhà quảng cáo được yêu cầu.
In the Advertiser report section, select if and when to send emails to the advertiser:
Trong phần báo cáo của Nhà quảng cáo, chọn nếu và khi nào để gửi email cho nhà quảng cáo:
 • Email when a campaign is automatically activated/deactivated: OpenX automatically sends an email alert to the advertiser when a campaign is activated or deactivated.
  Email khi chiến dịch được tự động kích hoạt / vô hiệu hoá: OpenX tự động gửi email thông báo đến các nhà quảng cáo khi một chiến dịch được kích hoạt hay vô hiệu hoá.
  You can untick this checkbox if you do not want to send alerts.
  Bạn có thể untick hộp kiểm này nếu bạn không muốn gửi thông báo.
 • Email campaign delivery reports: tick this checkbox if you want to send reports regularly to the advertiser.
  Email của chiến dịch phân phối các báo cáo: đánh dấu chọn hộp kiểm này nếu bạn muốn gửi báo cáo thường xuyên để nhà quảng cáo.
  The default setting is to email a report every seven days.
  Cài đặt mặc định là vào email một bản báo cáo mỗi bảy ngày.
  Change the value in this field if you want to email more or less often.
  Thay đổi giá trị trong lĩnh vực này nếu bạn muốn gửi email cho nhiều hơn hoặc ít thường xuyên hơn.
  It is unlikely that you will want to send email reports if you give the advertiser access to this information in the system.
  Không chắc rằng bạn sẽ muốn gửi báo cáo email nếu bạn cung cấp cho các nhà quảng cáo để truy cập thông tin này trong hệ thống.
The Miscellaneous section allows you to limit the delivery of ads for this advertiser:
Các phần khác cho phép bạn giới hạn việc phân phối các quảng cáo cho các nhà quảng cáo này:
 • Display only one banner from this advertiser on a web page: limit delivery of this advertiser's ads to one per web page.
  Hiển thị chỉ có một biểu ngữ từ nhà quảng cáo này trên trang web: giao giới hạn của các quảng cáo này của nhà quảng cáo cho mỗi trang web.
 • Comments: a section for notes applying to this advertiser.
  Ý kiến: một phần để ghi chú áp dụng cho nhà quảng cáo này.
See also: About users for information about linking a user to an advertiser account.
Xem thêm: Giới thiệu về người dùng cho các thông tin về liên kết một người sử dụng một tài khoản nhà quảng cáo.
Note: You can change the above details at any time by clicking on the name of any advertiser and then viewing the above information in the Advertiser Properties tab.
Lưu ý: Bạn có thể thay đổi các chi tiết trên bất kỳ lúc nào bằng cách bấm vào tên của nhà quảng cáo bất kỳ và sau đó xem các thông tin trên quảng cáo trong tab Properties.
Thêm một chiến dịch
Once you have created an Advertiser, from the Advertisers screen click Add new campaign .
Một khi bạn đã tạo ra một quảng cáo, từ các quảng cáo nhấp vào Thêm màn chiến dịch mới.
This will take you to the Add new campaign screen:
Điều này sẽ đưa bạn đến Thêm màn chiến dịch mới:
The next step is to define what type of campaign will apply to this advertiser.
Các bước tiếp theo là xác định những loại chiến dịch sẽ áp dụng cho nhà quảng cáo này.
The three campaign types are:
Ba kiểu chiến dịch là:
 • Contract: the creatives for a contract campaign are delivered a pre-arranged number of times per day for a specific number of days.
  Hợp đồng: các sáng tạo cho một chiến dịch hợp đồng được chuyển giao một sắp xếp trước số lần mỗi ngày cho một số cụ thể của ngày.
 • Contract (Exclusive): An exclusive contract campaign's creatives will take up all impressions, and is prioritized above all other campaigns.
  Hợp đồng (độc quyền): Một chiến dịch hợp đồng độc quyền của sáng tạo sẽ mất tất cả bản in, và được ưu tiên trên tất cả các chiến dịch khác.
 • Remnant: a standard campaign type that can be limited according to an end date or other specific limit
  Phân Dư: một loại chiến dịch tiêu chuẩn có thể được giới hạn theo ngày kết thúc hoặc hạn chế cụ thể khác
Once you have selected which campaign type this advertiser should be assigned, you should specify further details for the campaign:
Một khi bạn đã lựa chọn loại chiến dịch mà nhà quảng cáo này nên được phân công, bạn nên ghi rõ thêm chi tiết cho chiến dịch:
 • Date: enter the campaign's applicable start and end dates here.
  Ngày: nhập bắt đầu áp dụng của chiến dịch và kết thúc ở đây.
 • Pricing: allows you to set the campaign's pricing model (cost per mille/click/action, etc.), the rate/price, and impressions.
  Giá cả: cho phép bạn thiết lập mô hình giá của chiến dịch (chi phí cho mỗi mille / nhấp / hành động, vv), tỷ lệ / giá cả, và hiện diện.
 • Priority in relation to other campaigns: the default priority level is 5. Set your priority level between 1 and 10 (10 being the highest priority), and limit impressions/clicks or conversions, if desired, to a certain number per day.
  Ưu tiên liên quan đến chiến dịch khác: mức độ ưu tiên mặc định là 5 set mức ưu tiên của bạn từ 1 đến 10 (10 đang được ưu tiên cao nhất)., Và giới hạn hiển thị / nhấp chuột hoặc chuyển đổi, nếu muốn, với một số lượng nhất định mỗi ngày.
 • Delivery capping per visitor: Here you can limit campaign views to a certain number either in total or per session.
  Phân phối suất cho mỗi lượt truy cập: Tại đây bạn có thể giới hạn xem chiến dịch với một số lượng nhất định, hoặc trong tổng số hoặc mỗi phiên.
 • Miscellaneous: if desired the advertiser and websites associated with this campaign can be hidden, and/or companion positioning can be assigned.
  Khác biệt: nếu muốn các nhà quảng cáo và các trang web liên kết với chiến dịch này có thể được ẩn, và / hoặc định vị đồng hành có thể được phân công.
  When the latter option is enabled, OpenX will attempt to deliver all ads from this campaign together on the same page when displaying to the end user.
  Khi lựa chọn thứ hai được kích hoạt, OpenX sẽ cố gắng để cung cấp tất cả quảng cáo từ chiến dịch này với nhau trên cùng một trang khi hiển thị cho người dùng cuối.
Once you have made your selections, hit Save Changes to go to the Campaigns screen.
Một khi bạn đã thực hiện lựa chọn của bạn, nhấn Save Changes để đến màn hình Chiến dịch.

Liên kết với các khu
You must link campaigns to zones on your website before you can deliver banners for the campaign.
Bạn phải liên kết các chiến dịch đến các khu trên trang web của bạn trước khi bạn có thể cung cấp các biểu ngữ cho chiến dịch.
To link a zone to a campaign in the Linked Zones tab, first select the zones you wish to link from the Available Zones list.
Để liên kết một khu vực để một chiến dịch trong tab Khu Liên kết, đầu tiên chọn vùng bạn muốn kết nối từ danh sách các Khu sẵn.
When a zone or zones have been selected, the Link button will turn blue.
Khi một khu vực hoặc các khu đã được chọn, các nút kết sẽ chuyển màu xanh lam.
Click it to move the selected zones to the Linked Zones menu:
Click vào nó để di chuyển vùng chọn vào trình đơn Các khu được Liên kết:
You can filter the lists of Available and Linked Zones by selecting a Category from the relevant dropdown, or search by zone name or website name .
Bạn có thể lọc danh sách các Khu sẵnđược Liên kết bằng cách chọn một loại từ thả xuống có liên quan, hoặc tìm kiếm theo tên vùng hoặc tên trang web.

Thêm một biểu ngữ mới

In the Add new banner page you should first choose the type of banner (image, HTML or text) you are linking to your campaign, and how it will be served.
Trong Thêm trang biểu ngữ mới trước tiên bạn cần chọn kiểu biểu ngữ (hình ảnh, HTML hoặc văn bản) bạn đang liên kết với chiến dịch của bạn, và làm thế nào nó sẽ được phục vụ.
OpenX supports the following file types:
OpenX hỗ trợ các loại tập tin sau đây:
media
phương tiện truyền thông
file formats
tập tin định dạng
image
hình ảnh
.jpg, .jpeg, .gif, .png
jpg,.. jpeg,. gif,. png
Flash movie
Flash movie
.swf
. swf
QuickTime movie
QuickTime movie
.mov
. mov
RealMedia movie
RealMedia phim
.rm
. rm
and allows them to be served in the following ways:
và cho phép họ được phục vụ trong những cách sau đây:
 • sql: directly from the OpenX database
  sql: trực tiếp từ các cơ sở dữ liệu OpenX
 • web: via a web server stored on the same machine
  web: thông qua một máy chủ web được lưu trữ trên cùng một máy
 • url: via a pre-existing website
  url: thông qua trước một trang web hiện có
 • html: code can be entered for creatives such as plain text ads, forms, or banners with multiple images.
  html: mã có thể được nhập cho các sáng tạo như quảng cáo văn bản đồng bằng, các mẫu đơn, hoặc các biểu ngữ với nhiều hình ảnh.
  You can also use HTML code from external ad networks such as Google AdSense.
  Bạn cũng có thể sử dụng mã HTML từ mạng lưới quảng cáo bên ngoài như Google AdSense.
 • text: text ads are similar in style to Google's 'Sponsored Links'.
  văn bản: quảng cáo văn bản cũng tương tự như phong cách của Google 'Liên kết tài trợ'.
Having selected the banner type, the following information must be supplied:
Có lựa chọn loại biểu ngữ, các thông tin sau đây phải được cung cấp:
 • Basic information: the banner's name.
  Thông tin cơ bản: tên của biểu ngữ.
 • Upload a local banner to the webserver/database/etc.: this is where your banner code or banner creative should be inserted.
  Tải lên một biểu ngữ địa phương để các máy chủ web / cơ sở dữ liệu / etc.: Đây là nơi mà mã của bạn biểu ngữ hoặc biểu ngữ sáng tạo nên được chèn vào.
  The way in which you do this depends on the banner type:
  Cách thức mà bạn làm việc này phụ thuộc vào loại biểu ngữ:
  • Local SQL and Webserver banners: click the Browse button and navigate to the banner file you want to upload to the server.
   Địa phương SQLWebserver biểu ngữ: nhấn chuột vào nút Browse và tìm đến biểu ngữ tập tin bạn muốn tải lên máy chủ.
  • URL (external) banners: enter a full (ie 'http://') URL in the Image URL field.
   URL (bên ngoài) biểu ngữ: nhập một ví dụ (full 'http://') URL trong trường URL Image.
  • HTML banners: either enter HTML directly into the text box, or use HTML from an external ad server by selecting it from the list in the HTML banner drop-down menu:
   HTML biểu ngữ: hoặc nhập HTML trực tiếp vào hộp văn bản, hoặc sử dụng HTML từ một máy chủ quảng cáo bên ngoài bằng cách chọn từ danh sách ở biểu ngữ HTML thả xuống:
When you enter HTML code use the 'return' or 'enter' key to start a new line of code.
Khi bạn nhập mã HTML sử dụng trả lại '' hoặc 'nhập' phím để bắt đầu một dòng mới của mã.
Do not enter HTML or BODY tags because these are provided by the target HTML page.
Không nhập Body thẻ HTML hoặc vì đây là những cung cấp bởi các trang mục tiêu HTML.
Tick the Alter HTML to enable tracking of Clicks checkbox to add click-tracking code to the banner.
Alter tick HTML để cho phép theo dõi Nhấp chuột nhấp vào hộp kiểm để thêm-mã theo dõi vào biểu ngữ này.
Note: OpenX inserts the HTML into the page that hosts the ad tag.
Lưu ý: OpenX chèn mã HTML vào trang chủ thẻ quảng cáo.
If you omit a character, eg a closing bracket, it can adversely effect the display of the web page.
Nếu bạn bỏ qua một nhân vật, ví dụ như một khung đóng, nó có thể ảnh hưởng bất lợi hiển thị các trang web.
 • Text banners: enter text in the banner text box.
  Văn bản các biểu ngữ: nhập văn bản trong hộp văn bản biểu ngữ.
  Hit 'return' to start a new line of text if required
  Lượt 'trở về' để bắt đầu một dòng mới của văn bản nếu được yêu cầu
 • Banner link:
  Bảng quảng cáo liên kết:
  • Destination URL: here you should enter the URL that a visitor will be taken to by clicking the banner.
   URL đích: ở đây bạn nên nhập URL mà khách truy cập sẽ được đưa đến bằng cách nhấp vào biểu ngữ.
   Don't forget to include the http:// prefix.
   Đừng quên bao gồm tiền tố http://.
  • Target: For all banner types you can set the frame for the destination URL in the Target field.
   Mục tiêu: Đối với tất cả các loại biểu ngữ bạn có thể đặt khung cho URL đích trong lĩnh vực mục tiêu.
   The default target, is -blank , opens the URL in a new window.
   Các mục tiêu mặc định, là-trống, mở các URL trong một cửa sổ mới.
 • Banner display:
  Bảng quảng cáo hiển thị:
  • Alt text: this option applies only to image banners.
   Alt văn bản: tùy chọn này chỉ áp dụng cho các biểu ngữ hình ảnh.
   The text entered here will display as a 'tooltip' when a user's cursor passes over the banner.
   Các nội dung đã nhập ở đây sẽ hiển thị tooltip như là một '' khi người sử dụng con trỏ chuột đi ngang qua các biểu ngữ.
   The tip provides the location of the image if the image file has not yet downloaded.
   Tip cung cấp với vị trí của hình ảnh, nếu các tập tin hình ảnh chưa tải về.
   If this field is left blank then no text is displayed.
   Nếu lĩnh vực này là để trống sau đó văn bản không được hiển thị.
   ad image has not downloaded.
   hình ảnh quảng cáo đã không được tải về.
  • Status text: this option applies only to text and image banners.
   Tình trạng văn bản: tùy chọn này chỉ áp dụng cho văn bản và biểu ngữ hình ảnh.
   Text entered here will appear in the browser status bar when the mouse passes over a banner.
   Văn bản nhập ở đây sẽ xuất hiện trong thanh trạng thái của trình duyệt khi con chuột đi ngang qua một biểu ngữ.
   In JavaScript-enabled browsers the default status is the destination URL, but this can be changed to whatever you enter in the status text field.
   Trong JavaScript cho phép các trình duyệt trạng thái mặc định là URL đích, nhưng điều này có thể được thay đổi bất cứ điều gì bạn nhập vào trong trường văn bản trạng thái.
  • Text below image: for image banners only.
   Văn bản dưới hình: hình ảnh chỉ cho các biểu ngữ.
   Text entered here appears below the banner and links to the destination URL.
   Văn bản nhập ở đây sẽ xuất hiện bên dưới các biểu ngữ và các liên kết đến URL đích.
   This text can be formatted by using basic HTML tags.
   Văn bản này có thể được định dạng bằng cách sử dụng cơ bản HTML.
   If you leave the field blank no text will appear beneath the banner.
   Nếu bạn bỏ trống trường không có văn bản này sẽ xuất hiện bên dưới các biểu ngữ.
  • Width & Height: for external and HTML banners only. Width and Height size attributes must be entered, as OpenX has no other way of determining these banners dimensions.
   Chiều rộng & Chiều cao: cho biểu ngữ bên ngoài và HTML và chỉ rộng. Thuộc tính kích thước Chiều cao phải được nhập, như OpenX đã không có cách nào khác xác định kích thước các biểu ngữ.
 • Additional data:
  Bổ sung dữ liệu:
  • Keywords: here you can enter keywords for a banner, using a space to separate multiple keywords.
   Từ khoá: ở đây bạn có thể nhập từ khóa cho một biểu ngữ, sử dụng một không gian để phân cách nhiều từ khóa.
   OpenX uses the keywords to determine which banner to display when using direct selection.
   OpenX sử dụng các từ khóa để xác định những biểu ngữ để hiển thị khi sử dụng lựa chọn trực tiếp.
  • Weight: enter a value in this field to influence the likelihood of a banner being displayed.
   Trọng lượng: nhập một giá trị trong lĩnh vực này gây ảnh hưởng tới khả năng của một biểu ngữ được hiển thị.
   A banner with a weight of 3 is likely to be displayed three times as often as a banner with a weight of 1 (the default value).
   Một biểu ngữ với trọng lượng của 3 có khả năng được hiển thị ba lần thường xuyên như một biểu ngữ với trọng lượng của 1 (giá trị mặc định).
  • Comments: this field is provided for you to enter any notes relevant to the banner and its display.
   Bình luận: trường này được cung cấp cho bạn nhập bất kỳ ghi chú có liên quan đến các biểu ngữ và hiển thị của nó.
Once these details have been entered, your banner will display in the Banners page:
Một khi những chi tiết này đã được nhập vào, biểu ngữ của bạn sẽ hiển thị trong trang Biểu ngữ:

Bảng quảng cáo giao hàng tuỳ chọn

On the Banners page , click on either the banner Name or the Delivery option:
Trên trang Banners, click vào một trong hai tên biểu ngữ hoặc lựa chọn giao hàng:
This takes you to the Delivery Options page (seen here with a dummy AdSense tag displayed):
Điều này sẽ đưa bạn đến trang Tùy chọn giao hàng (được thấy ở đây với một thẻ AdSense dummy hiển thị):
The first option you are presented with is the adding of a delivery limitation.
Các tùy chọn đầu tiên được trình bày với bạn là thêm một giới hạn giao hàng.
These limitations allow you to target ads according to either client , site , or time .
Các hạn chế này cho phép bạn nhắm mục tiêu quảng cáo theo một trong hai khách hàng, trang web, hoặc thời gian.
When a visitor requests an ad, information about their client, the page, and the time is passed along with the request.
Khi một vị khách yêu cầu một quảng cáo, thông tin về khách hàng của mình, các trang, và thời gian có trôi qua cùng với yêu cầu.
You can use this information to target by:
Bạn có thể sử dụng thông tin này để nhắm mục tiêu bằng cách:
 • Client - IP address: allows the ad to be targeted to users coming from specific IPs (or blocks of IP addresses).
  Khách hàng - Địa chỉ IP: cho phép quảng cáo được nhắm mục tiêu đến người dùng đến từ các IP cụ thể (hoặc khối địa chỉ IP).
 • Client - Domain: target an ad to users coming from a specific domain.
  Khách hàng - Tên miền: mục tiêu một quảng cáo cho người dùng đến từ một miền cụ thể.
  (NB: this domain is obtained by a reverse DNS lookup of the user's IP address).
  (NB: tên miền này là thu được bằng một tra cứu DNS ngược của địa chỉ IP của người dùng).
 • Client - Useragent: this will enable you to target ads to matching strings, which includes information about the user's browser/operating system.
  Khách hàng - UserAgent: điều này sẽ cho phép bạn nhắm mục tiêu quảng cáo đến chuỗi kết hợp, bao gồm thông tin về trình duyệt của người dùng / hệ điều hành.
 • Site - Channel: you must first set up at least one channel to target by channel (or section) of a website.
  Trang web - Channel: trước tiên bạn phải thiết lập ít nhất một kênh để nhắm mục tiêu theo kênh (hoặc phần) của một trang web.
 • Site - Page URL: this will result in the ad displaying on selected page(s) in your site only
  Trang web - Trang chủ: này sẽ làm cho các quảng cáo hiển thị trên trang chọn (s) vào trang web của bạn chỉ
 • Site - Referring Page: select this option to show an ad to on pages linked to from the selected page(s).
  Trang web - Đề cập Trang: chọn tùy chọn này để hiển thị một quảng cáo trên các trang được liên kết đến từ trang chọn (s).
 • Site - Variable: targeting in this manner will result in an ad being delivered to any ad request containing a specific variable.
  Trang web - Variable: nhắm mục tiêu theo cách này sẽ gây ra một quảng cáo được gửi tới bất cứ yêu cầu quảng cáo có chứa một biến cụ thể.
  These variables can be any value passed in the HTTP request, eg to limit by gender=male or by a numeric variable, such as age 18 and over.
  Các biến này có thể được bất kỳ giá trị được thông qua trong yêu cầu HTTP, ví dụ như để giới hạn theo giới tính = nam hay bởi một biến số, như 18 tuổi trở lên.
 • Site - Source: The Site:Source targeting is similar to the Site - Variable, except it targets ads against the passed in " source= " value only
  Trang web - Nguồn: Trang web: Nguồn nhắm mục tiêu tương tự như các trang web - biến, ngoại trừ các mục tiêu quảng cáo của nó đối với các giá trị được thông qua tại "nguồn" = chỉ
 • Time - Date: target an ad to appear on a specific date of the month or year.
  Thời gian - Date: mục tiêu một quảng cáo xuất hiện trên một ngày cụ thể của tháng hay năm.
 • Time - Day of Week: your ad will appear only on a particular day or days of the week.
  Thời gian - Ngày trong tuần: quảng cáo của bạn sẽ chỉ xuất hiện vào một ngày cụ thể hoặc các ngày trong tuần.
 • Time - Hour of Day: target times when visitors are more likely to respond to the ads being delivered, eg a breakfast snack ad in the morning.
  Thời gian - Giờ trong ngày: lần mục tiêu khi khách truy cập có nhiều khả năng đáp ứng với các quảng cáo đang được giao, ví dụ như một quảng cáo snack ăn sáng vào buổi sáng.

Delivery capping by visitor
Giao hàng suất bởi khách truy cập
You can cap or limit the number of times a visitor sees a banner, campaign or zone.
Bạn có thể cap hoặc hạn chế số lần truy cập của một thấy một biểu ngữ, chiến dịch hoặc vùng.
This is an effective way of increasing click-through rates, as visitors are most likely to click on an ad the first few times they see it.
Đây là một cách có hiệu quả tăng tỷ lệ bấm qua, như là du khách có nhiều khả năng nhấp vào quảng cáo là một trong vài lần đầu tiên họ nhìn thấy nó.
There are two ways to cap banners:
Có hai cách để biểu ngữ cap:
 • Limit banner views to x in total: this caps the total number of times one user will see this banner.
  Giới hạn biểu ngữ để xem x trong tổng số: mũ này cho tổng số lần người dùng sẽ thấy một biểu ngữ này.
 • Limit banner views to x per person: this caps the number of times a visitor sees a banner in a single session.
  Giới hạn biểu ngữ xem để x / người: điều này mũ số lần truy cập của một thấy một biểu ngữ trong một phiên duy nhất.
OpenX uses cookies to record a visitor's number of views.
OpenX sử dụng cookie để ghi lại một số quan điểm của khách truy cập.
You can reset the views total after a specified period by entering a value in the Reset views counter after field.
Bạn có thể đặt lại xem tổng số sau một thời gian quy định bằng cách nhập một giá trị tại các điểm truy cập Đặt lại sau khi lĩnh vực.
If a visitor has diabled cookies a capped banner will not be delivered to that viewer.
Nếu một khách truy cập có cookie diabled một biểu ngữ mũ sẽ không được chuyển giao cho người xem đó.
If a visitor deletes existing cookies, capping information is reset to zero and the visitor will continue to see the banner until the limits are reached.
Nếu một khách truy cập xoá cookie hiện tại, suất thông tin là xác lập lại về không và khách truy cập sẽ tiếp tục thấy các biểu ngữ cho đến khi đạt đến giới hạn được.
Once you are happy with your banner delivery options, clicking save changes will take you to the Linked Zones page.
Một khi bạn đang hài lòng với lựa chọn giao hàng biểu ngữ của bạn, nhấp lưu thay đổi này sẽ đưa bạn đến trang Khu Liên kết.
Liên kết các biểu ngữ cho các khu
In the Linked Zones tab you can see all the zones that are compatible in size and type with the selected banner.
Trong tab khu được Liên kết, bạn có thể xem tất cả các vùng tương thích với kích thước và kiểu với các biểu ngữ được chọn.
Select the zone or zones you want to link to your banner by ticking the relevant checkbox.
Chọn vùng hoặc khu bạn muốn liên kết với biểu ngữ của bạn bằng cách ticking hộp kiểm bên có liên quan.
Then click Save Changes :
Sau đó nhấp vào Lưu Thay đổi:
Once you have performed your chosen actions and clicked Save Changes you will be taken to the Advanced tab.
Một khi bạn đã thực hiện hành động của bạn được chọn và bấm vào Lưu thay đổi, bạn sẽ được đưa đến tab Advanced.

Thêm một trang web
Go to Inventory > Websites .
Vào kho> Trang web.
On the Websites landing page, select Add new website from the Actions box in the top right-hand corner of the screen.
Trên trang đích của trang web, chọn Thêm trang web mới từ hộp Hành động ở phía trên bên phải, góc của màn hình.
You will now see the Add new website screen:
Bây giờ bạn sẽ thấy những Thêm mới màn hình trang web:
To create a website:
Để tạo một trang web:
 • Website URL: enter your website's URL.
  Website URL: nhập URL của trang web của bạn.
 • Name: enter a name for the website.
  Tên: nhập tên cho trang web.
  This name will appear in overview list.
  Tên này sẽ xuất hiện trong danh sách tổng quan.
  Please note that every website name in the system must be unique.
  Xin lưu ý rằng tất cả các tên trang web trong hệ thống này phải là duy nhất.
 • Contact: enter the name of the contact for the website.
  Liên hệ: nhập tên của liên lạc cho trang web.
 • Email: enter an email address for the website manager.
  Email: nhập địa chỉ email cho người quản lý trang web.
 • Category: select a category for the website from the dropdown.
  Thể loại: chọn một thể loại cho thả xuống từ trang web này.
 • Country/Language: select the relevant country and language from the dropdown menus.
  Quốc gia / Ngôn ngữ: chọn quốc gia có liên quan và ngôn ngữ từ menu thả xuống.
When you have completed this process click Save Changes .
Khi bạn đã hoàn thành quá trình này nhấp vào Lưu Thay đổi.
You will be returned to the main Websites page.
Bạn sẽ được đưa trở về trang chính của trang web.
Invocation mã
The Website > Invocation Code tab allows you to enter the information necessary to generate ad tags.
Website> Invocation Mã thẻ tab cho phép bạn nhập các thông tin cần thiết để tạo ra thẻ quảng cáo.
These tags will be pasted into your website's HTML in order to invoke (call) OpenX to deliver ads.
Các thẻ sẽ được dán vào mã HTML của trang web của bạn để gọi (cuộc gọi) OpenX để cung cấp quảng cáo.
The types of tags you generate depend on the choices made on this page:
Các loại thẻ mà bạn tạo ra phụ thuộc vào sự lựa chọn thực hiện trên trang này:
The featured options are:
Các tùy chọn đặc trưng là:
 • Don't show the banner again on the same page: tick yes if you don't want to see the banner again on this page view.
  Không hiển thị các biểu ngữ một lần nữa trên cùng một trang: tick yes nếu bạn không muốn nhìn thấy các biểu ngữ này một lần nữa vào xem trang.
 • Don't show a banner from the same campaign again on the same page: tick yes if you do not want to show any other banner from this campaign on this page view.
  Không hiển thị một biểu ngữ từ cùng một chiến dịch trở lại trên cùng một trang: tick yes nếu bạn không muốn để hiển thị những biểu ngữ khác từ chiến dịch này vào xem trang này.
 • Target Frame: This value sets the HTML TARGET attribute in the tags.
  Khung đích: Điều này đặt ra các giá trị thuộc tính TARGET HTML trong các thẻ.
  The Default option opens the target page in a new browser tab, or you can change it to open in a new window or in the same window.
  Các tùy chọn mặc định sẽ mở ra trang mục tiêu trong một tab trình duyệt mới, hoặc bạn có thể thay đổi nó để mở một cửa sổ mới hoặc trong cùng một cửa sổ.
 • Source: Enter a source value if you want to limit banner delivery based on source, such as 'sports' or 'news'.
  Nguồn: Nhập một giá trị nguồn nếu bạn muốn giới hạn giao hàng biểu ngữ dựa trên nguồn, chẳng hạn như 'thể thao' hay 'tin'.
  [See banner delivery options for more information.]
  [Xem các tùy chọn phân phối biểu ngữ cho biết thêm thông tin.]
 • Show text below banner: Tick yes if you want to display text below a banner.
  Hiển thị các văn bản dưới đây biểu ngữ: Chọn yes nếu bạn muốn hiển thị văn bản dưới đây là một biểu ngữ.
  Enter this text in the Banner Properties tab.
  Nhập văn bản này trong tab Banner tiết.
 • Character set: Select the character set you want ads to display in on your website.
  Ký tự đặt: Chọn ký tự mà bạn muốn quảng cáo để hiển thị ở trên trang web của bạn.
  (In general it is only necessary to alter the default Autodetect setting when certain tags - such as local mode tags - are in use.)
  (Nói chung nó chỉ là cần thiết để thay đổi các thiết lập mặc định autodetect khi thẻ nào đó - chẳng hạn như thẻ chế độ địa phương - được sử dụng.)
 • Option - noscript: Select this option if you would like to include backup tags to be shown to users who have JavaScript disabled.
  Tùy chọn - noscript: Chọn tùy chọn này nếu bạn muốn bao gồm thẻ dự phòng để được hiển thị cho người sử dụng có JavaScript bị vô hiệu.
  These backup tags can only serve plain image banners.
  Các thẻ dự phòng chỉ có thể phục vụ biểu ngữ hình đồng bằng.
 • Option - SSL: Select this option if you would like the tags generated to be used on SSL pages.
  Option - SSL: Chọn tùy chọn này nếu bạn muốn tạo ra các thẻ được sử dụng trên các trang SSL.
  (By default the generated tags will make plain HTTP calls to get the ads to display. When serving these tags into an SSL page a 'mixed content' browser security warning may be displayed to the end user.)
  (Theo mặc định các thẻ được tạo ra sẽ làm cho đồng bằng các cuộc gọi HTTP để có được các quảng cáo để hiển thị khi phục vụ các thẻ vào một trang SSL trình duyệt cảnh báo an ninh là một 'nội dung hỗn hợp' có thể được hiển thị cho người dùng cuối..)
 • Include comments: tick yes if you want implementation instructions to be included in your generated tags.
  Bao gồm các ý kiến: đánh dấu chọn nếu bạn muốn có hướng dẫn thực hiện được bao gồm trong các thẻ của bạn tạo ra.
Once you have made your choices click Generate to view your tags:
Một khi bạn đã nhấp vào lựa chọn của bạn Tạo để xem thẻ của bạn:
 • Header script: this script should be inserted at the top of every page on the desired website.
  Header kịch bản: kịch bản này nên được chèn ở đầu mỗi trang trên trang web mong muốn.
  It belongs between the
  Nó thuộc giữa
  and
  tags, before any ad scripts on the page.
  tags, trước khi bất kỳ kịch bản quảng cáo trên trang.
 • Ad script: copy and paste this script into the site where you want the ad to display.
  Quảng cáo kịch bản: sao chép và dán đoạn mã này vào trang web nơi bạn muốn các quảng cáo để hiển thị.
Once you're done, click Close Window to return to the Invocation Code screen
Một khi bạn thực hiện xong, nhấp Đóng lại để trở về màn hình Invocation Mã
Người sử dụng truy cập
You can assign other users permissions relevant to an individual website:
Bạn có thể gán cho phép người dùng khác có liên quan đến một trang web cá nhân:
These permissions include creating new accounts; modifying, defining and deleting zones; linking banners, generating ad tags and accessing the audit trail.
Những điều khoản bao gồm việc tạo tài khoản mới, sửa đổi, xác định và xóa các khu; liên kết biểu ngữ, tạo ra các quảng cáo thẻ và truy cập vào đường mòn kiểm toán.
Fill in the new user's details and click Add user when you're done.
Điền vào các chi tiết người dùng mới và nhấp vào Thêm người sử dụng khi bạn đã xong.
Thêm một khu
To add a zone, go to Inventory > Zones and click the Add new zone option.
Để thêm một khu, vào kho> Khu và nhấp vào Thêm tùy chọn vùng mới.
You will now be in the Add new zone screen:
Bây giờ bạn sẽ được trong khu Thêm màn hình mới:
To add a zone:
Để thêm một khu vực:
 • Name: your zone should have a unique name.
  Tên: Khu của bạn cần phải có một tên duy nhất.
  If this field is left blank, OpenX gives it the name of its parent website and adds the suffix "-Default"
  Nếu lĩnh vực này là để trống, OpenX cho nó tên của trang web mẹ của nó và thêm các hậu tố "-Mặc định"
 • Description: enter information to make it easier to see what the zone is used for, eg 'full banner (468 x 60)'
  Mô tả: nhập thông tin để làm cho nó dễ dàng hơn để xem những gì vùng được sử dụng cho, ví dụ như 'biểu ngữ đầy đủ (468 x 60)'
 • Zone type: select a zone type (for a more detailed explanation of zone types, see the Zone types page in this guide)
  Khu kiểu: chọn một loại khu vực (cho một lời giải thích chi tiết hơn về các loại khu vực, xem Khu loại trang trong hướng dẫn này)
 • Size: you must always specify the size of all zones, apart from text ad zones.
  Kích thước: bạn luôn phải xác định kích thước của tất cả các khu, ngoài các khu quảng cáo văn bản.
  Only banners that fit these dimensions will be displayed in the zone.
  Chỉ có các biểu ngữ phù hợp với các kích thước sẽ được hiển thị trong khu vực.
  This dropdown includes all standard dimensions as defined by the IAB
  Thả xuống này bao gồm tất cả các kích thước tiêu chuẩn như định nghĩa trong IAB
 • Media/Technology Cost: The costs incurred to show ads in the zone
  Media / Công nghệ Chi phí: Các chi phí phát sinh để hiển thị quảng cáo trong khu vực
 • Comments: this field is provided for you to make notes relevant to this zone
  Bình luận: trường này được cung cấp cho bạn thực hiện các ghi chú có liên quan đến khu vực này
Once you're done click Save Changes to view the main Zones screen.
Một khi bạn thực hiện xong hãy nhấp vào Lưu Thay đổi để xem màn hình khu chính.
Liên kết với các biểu ngữ
The Zones > Linked Banners allows you to control which banners you would like to link to a particular zone:
Các khu> Liên Kết Biểu Ngữ cho phép bạn kiểm soát các biểu ngữ mà bạn muốn liên kết đến một khu vực cụ thể:
The first dropdown gives you two choices:
Các thả xuống đầu tiên cung cấp cho bạn hai lựa chọn:
 • Link banners by parent campaign: select this option to link all banners associated with a particular campaign to this zone
  Liên kết các biểu ngữ của chiến dịch phụ huynh: chọn tùy chọn này để liên kết tất cả các biểu ngữ liên kết với một chiến dịch cụ thể để khu vực này
 • Link individual banners: select this option to assign individual banners to this zone
  Liên kết các biểu ngữ cá nhân: chọn tùy chọn này để chỉ định các biểu ngữ cá nhân để vùng này
The second dropdown allows you to choose from the advertisers that have banners compatible with this zone in their campaign.
Các thả xuống thứ hai cho phép bạn chọn từ các nhà quảng cáo có các biểu ngữ tương thích với các vùng này trong chiến dịch của họ.
Once you have made your selection further dropdowns appear listing the relevant campaigns and individual banners.
Một khi bạn đã thực hiện lựa chọn của bạn Dropdowns xuất hiện thêm danh sách các chiến dịch có liên quan và các biểu ngữ cá nhân.
To finalise your choice click the arrow to the right of the final dropdown:
Để hoàn thành sự lựa chọn của bạn nhấp chuột vào mũi tên bên phải của thả xuống cuối cùng:
The linked banner and its parent campaign/advertiser will then be listed at the bottom of the page.
Các biểu ngữ được liên kết và chiến dịch của mẹ / người quảng cáo sau đó sẽ được liệt kê ở dưới cùng của trang.
Invocation mã
The Zones > Invocation Code tab is where ad tags are generated.
Các khu> Invocation Mã thẻ tab là nơi quảng cáo được tạo ra.
These tags are then pasted into HTML pages which invoke (call) OpenX to deliver ads.
Các thẻ này sau đó dán vào trang HTML mà gọi (cuộc gọi) OpenX để cung cấp quảng cáo.
The types of tage available depend on the type of zone you have defined.
Các loại Tage sẵn tùy thuộc vào loại vùng bạn đã xác định.
The tag types (listed in order of popularity) are:
Các loại thẻ (được liệt kê theo thứ tự phổ biến) là:
 • JavaScript Tag: the most popular and versatile tag type (includes a noscript option for the very small number of users that are not JavaScript-enabled).
  JavaScript khóa: phổ biến nhất và linh hoạt thẻ loại (bao gồm một tùy chọn noscript cho số lượng rất nhỏ của người sử dụng mà không phải là JavaScript-bật).
 • Local Mode Tag: enables server-side processing for banners that are stored locally, eg to change the site template when a user clicks on an ad.
  Địa phương Mode khóa: cho phép phía máy chủ xử lý cho các biểu ngữ được lưu tại địa phương, ví dụ như để thay đổi các trang web mẫu khi người dùng nhấn vào quảng cáo.
  This tag works only when OpenX and the site calling the code are on the same physical machine.
  Thẻ này chỉ hoạt động khi OpenX và trang web gọi là mã trên máy vật lý như nhau.
  The website must be written in PHP, or be able to parse PHP.
  Trang web phải được viết bằng PHP, hoặc có thể phân tích cú pháp PHP.
 • XML-RPC Tag: similar to the local mode tag, but can be used for ads stored on a remote server.
  XML-RPC khóa: tương tự như thẻ chế độ địa phương, nhưng có thể được sử dụng cho các quảng cáo được lưu trữ trên một máy chủ từ xa.
 • iFrame Tag: this tag permits an ad to be imbedded in an iFrame on a web page.
  iFrame Tag: thẻ này cho phép một quảng cáo được nhúng trong iFrame một trên một trang web.
 • Image Tag: useful if you want to display banners to an audience that is not JavaScript-enabled.
  Hình khóa: hữu ích nếu bạn muốn hiển thị biểu trưng cho một đối tượng đó không phải là JavaScript-enabled.
  Width and height attributes are not defined in this tag.
  Chiều rộng và chiều cao không phải là thuộc tính được định nghĩa trong thẻ này.
  If you want to allocate space for an ad before it is displayed then this information must be added directly into the tag.
  Nếu bạn muốn phân bổ không gian cho một quảng cáo trước khi nó được hiển thị sau đó thông tin này phải được gửi trực tiếp vào thẻ.
 • No Cookie Image Tag: this image tag does not use cookies.
  No Tag Hình Cookie: thẻ hình ảnh này không sử dụng cookie.
  This tag is used by email zone types because most email servers do not support the use of cookies.
  Thẻ này được sử dụng bởi các loại khu email vì hầu hết các máy chủ email không hỗ trợ việc sử dụng các cookie.
Depending on the zone and banner(s) you are currently working with, the dropdown menu will contain combinations from the list above (unless you are generating a No Cookie Image Tag ,
Tùy theo vùng và biểu ngữ (s), bạn hiện đang làm việc với, trong trình đơn thả xuống sẽ bao gồm các kết hợp từ danh sách trên đây (trừ khi bạn đang tạo ra một Tag Không có hình Cookie,
in which case only the Bannercode will display):
trong trường hợp này chỉ Bannercode sẽ hiển thị):
When you select the tag type, you can set various optional parameters in the Tag settings section of the page which change the bannercode for your zone.
Khi bạn chọn loại thẻ, bạn có thể thiết lập các thông số khác nhau tùy chọn trong phần cài đặt Từ khóa của trang mà thay đổi cho khu bannercode của bạn.
These parameters vary depending on the type of zone and the type of zone tag you use.
Các thông số khác nhau tùy thuộc vào loại vùng và các loại hình khu tag bạn sử dụng.
The following table describes these parameters and which tags use them.
Bảng sau đây mô tả các tham số và có thẻ sử dụng chúng.
Note: If a tag is not available in the dropdown menu it is possible that the system administrator has disabled this tag type for the server.
Lưu ý: Nếu một từ khóa không có sẵn trong trình đơn thả xuống có thể là quản trị hệ thống đã bị vô hiệu hoá loại thẻ cho máy chủ.
Contact your administrator for more information.
Liên hệ với quản trị viên của bạn để biết thêm thông tin.
Nhắm mục tiêu các kênh
Channels are a convenient way of defining different content sections of a website and applying a separate set of delivery limitations for each channel.
Kênh là một cách tiện lợi của các phần khác nhau xác định nội dung của một trang web và áp dụng một bộ riêng biệt của các giới hạn giao hàng cho mỗi kênh.
Channels are useful when advertisers want to target specific visitor interests, for example 'restaurants' or 'plumbers'.
Kênh có ích khi các nhà quảng cáo muốn nhắm mục tiêu lợi ích của khách truy cập cụ thể, ví dụ như 'nhà hàng' hay 'thợ ống nước'.
There are two types of channel:
Có hai loại kênh:
 • Global Channel: owned by a Manager account; all banners controlled by that Manager can use these channels.
  Global Channel: thuộc sở hữu của một tài khoản quản lý; tất cả các biểu ngữ kiểm soát bởi quản lý có thể sử dụng các kênh này.
 • Website Channel: owned by a Website; only banners linked to a zone in this website can use these channels.
  Website Channel: sở hữu bởi một Website; biểu ngữ chỉ liên kết đến một vùng trong trang web này có thể sử dụng các kênh này.
To create a website channel:
Để tạo ra một kênh website:
 • Go to Inventory > Targeting Channels
  Vào kho> Nhắm Mục Tiêu Các kênh
 • Select Add new Targeting Channel from above the list of existing channels:
  Chọn Thêm mới mục tiêu theo kênh từ phía trên danh sách các kênh hiện có:
To create a global channel:
Để tạo ra một kênh toàn cầu:
 • Login as a Manager.
  Đăng nhập như là một Manager.
  Go to My Account > Targeting Channel Management > Add new Targeting Channel
  Go to Tài khoản của Tôi> Nhắm mục tiêu Channel Quản lý> Thêm mới Nhắm mục tiêu Channel
In the Name field, enter a suitable name for the channel, for example 'entertainment'.
Trong trường Name, nhập một tên thích hợp cho các kênh, ví dụ như 'giải trí'.
You can also add Description and Comments for the channel.
Bạn cũng có thể thêm các mô tảBình luận cho kênh.
When you click Save Changes you will return to the main Targeting Channels page, where a notification message will provide a link to the Delivery Options page:
Khi bạn nhấp vào Lưu Thay đổi sẽ trở về trang chính kênh mục tiêu, nơi mà một tin nhắn thông báo sẽ cung cấp một liên kết đến trang chọn giao hàng:
Here you can set delivery limitations for the channel.
Tại đây bạn có thể thiết lập giới hạn giao hàng cho kênh.
First, select an option from the Add delivery limitation dropdown:
Đầu tiên, chọn một tùy chọn từ thả xuống Thêm giới hạn giao hàng:
 • Client - IP address: allows the ad to be targeted to users coming from specific IPs (or blocks of IP addresses).
  Khách hàng - Địa chỉ IP: cho phép quảng cáo được nhắm mục tiêu đến người dùng đến từ các IP cụ thể (hoặc khối địa chỉ IP).
 • Client - Domain: target an ad to users coming from a specific domain.
  Khách hàng - Tên miền: mục tiêu một quảng cáo cho người dùng đến từ một miền cụ thể.
  (NB: this domain is obtained by a reverse DNS lookup of the user's IP address).
  (NB: tên miền này là thu được bằng một tra cứu DNS ngược của địa chỉ IP của người dùng).
 • Client - Useragent: this will enable you to target ads to matching strings, which includes information about the user's browser/operating system.
  Khách hàng - UserAgent: điều này sẽ cho phép bạn nhắm mục tiêu quảng cáo đến chuỗi kết hợp, bao gồm thông tin về trình duyệt của người dùng / hệ điều hành.
 • Site - Channel: you must first set up at least one channel to target by channel (or section) of a website.
  Trang web - Channel: trước tiên bạn phải thiết lập ít nhất một kênh để nhắm mục tiêu theo kênh (hoặc phần) của một trang web.
 • Site - Page URL: this will result in the ad displaying on selected page(s) in your site only
  Trang web - Trang chủ: này sẽ làm cho các quảng cáo hiển thị trên trang chọn (s) vào trang web của bạn chỉ
 • Site - Referring Page: select this option to show an ad to on pages linked to from the selected page(s).
  Trang web - Đề cập Trang: chọn tùy chọn này để hiển thị một quảng cáo trên các trang được liên kết đến từ trang chọn (s).
 • Site - Variable: targeting in this manner will result in an ad being delivered to any ad request containing a specific variable.
  Trang web - Variable: nhắm mục tiêu theo cách này sẽ gây ra một quảng cáo được gửi tới bất cứ yêu cầu quảng cáo có chứa một biến cụ thể.
  These variables can be any value passed in the HTTP request, eg to limit by gender=male or by a numeric variable, such as age 18 and over.
  Các biến này có thể được bất kỳ giá trị được thông qua trong yêu cầu HTTP, ví dụ như để giới hạn theo giới tính = nam hay bởi một biến số, như 18 tuổi trở lên.
 • Site - Source: The Site:Source targeting is similar to the Site - Variable, except it targets ads against the passed in " source= " value only
  Trang web - Nguồn: Trang web: Nguồn nhắm mục tiêu tương tự như các trang web - biến, ngoại trừ các mục tiêu quảng cáo của nó đối với các giá trị được thông qua tại "nguồn" = chỉ

Then, choose your main delivery criteria from the Delivery Limitations panel:
Sau đó, chọn tiêu chí phân phối chính của bạn từ bảng Giới hạn giao hàng:
This allows you to limit delivery when:
Điều này cho phép bạn giới hạn giao hàng khi:
 • Client IP address is equal to...
  Khách hàng địa chỉ IP bằng ...
 • Client IP address is different to...
  Khách hàng là địa chỉ IP khác nhau để ...
 • AND/OR
  VÀ / HOẶC
 • Client Domain is equal to/different from/Contains/Does not contain/Regex match/Regex does not match...
  Khách hàng miền bằng / khác nhau từ / Chứa / Không chứa / Regex khớp / Regex không phù hợp ...
After you create a set of limitations for the channel it becomes available for selection when setting delivery limitations for banners that are linked to zones on the selected website.
Sau khi bạn tạo một tập hợp các giới hạn cho các kênh có sẵn cho nó trở thành lựa chọn khi thiết lập giới hạn giao hàng cho các biểu ngữ được liên kết đến các vùng trên trang web được chọn.
To apply the channel limitation to a banner, select the Site - Channel option in the delivery limitations section for the banner and select the channel from the list of those available.
Để áp dụng các kênh để giới hạn một biểu ngữ, chọn trang web - Channel tùy chọn trong phần giới hạn giao hàng cho các biểu ngữ và chọn kênh từ danh sách của những người có sẵn.
All limitations you set for the channel are then applied to the banner.
Tất cả những giới hạn mà bạn đặt cho kênh này sau đó được áp dụng cho các biểu ngữ.
When you are creating the tag for a zone to add to your web pages, enter the same value in the Source field as the name of the channel, eg 'entertainment'.
Khi bạn đang tạo các từ khóa cho một khu vực để thêm vào các trang web của bạn, hãy nhập cùng giá trị trong lĩnh vực Theo như tên gọi của kênh, ví dụ như 'giải trí'.
When you have finished setting your delivery limitations, click Save Changes .
Khi bạn đã hoàn thành việc thiết lập các giới hạn giao hàng, nhấp vào Lưu Thay đổi.
Chúc bạn cài đặt và sử dụng thành công hệ thống OpenX!
( DVMS )

Nhận xét