Hướng dẫn lập trình smart TV SamSung

Hướng dẫn lập trình smart TV SamSung

Bộ tài liệu trong chương trình đào tạo lập trình viên ứng dụng smart TV, đây là tài liệu lập trình cho smart TV SamSung. Tuy nhiên đa số các smart TV đều sử dụng cách thực và hệ điều hành tương tự, thường là HTML5, Javascript... vì vậy bạn có thể làm nền tảng cho các smart TV khác.
smarttv samsung developers
Xem và download bộ tài liệu tại đầy >>
Các vấn đề liên quan tới bộ tài liệu này cũng như Smart TV SamSung, bạn có thể tham khảo thêm tại http://developer.samsung.com

Nhận xét