Mã nguồn mạng xã hội giống y Facebook

Mã nguồn mạng xã hội giống y Facebook
fakebook landing
fakebook newsfeed

Download free tại đây >>
Thay đổi cấu hình tại 2 file trong thư mục configurations
ossn.config.db.phpossn.config.site.php
Link đăng nhập phần quản trị sẽ có dạng: tên miền của bạn/administrator
User: admin
Password: 123456
Thông tin về mã nguồn và tài liệu kỹ thuật, thì bạn tham khảo tại link nhà phát triển trên phần footer sau khi cài đặt thành công.

Nhận xét