insert table to table có trường tăng tự động

Tôi có 1 bảng trong joomla 3.x là #__content_frontpage(content_id,ordering)
giờ tôi insert id trong bảng content của joomla sang bảng này để hiển thị tin lên trang chủ.
Tuy nhiên trường ordering cần cho tăng tự động để sắp xếp tin, như vậy câu insert trong mysql sẽ như sau:

INSERT INTO #__content_frontpage(`content_id`,`ordering`) SELECT  #__content.`id`, @n := @n + 1 n FROM bigdata_content, (SELECT @n := 0) m


Bạn thấy trong câu lệnh trên, tôi đã dùng biến n và một bảng tạm chỉ có 1 phần tử n=0.
phần mầu xanh sẽ cung cấp data cho cột content_id, còn màu đỏ thì cung cấp dữ liệu cho cột ordering.


Nhận xét