Cách vô cùng đơn giản để gửi tin trực tiếp từ web vào sms, Facebook, zalo, What app và các ứng dụng di động khác. Không phải ai cũng biết

Cách vô cùng đơn giản để gửi tin trực tiếp từ web vào sms, Facebook, zalo, What app và các ứng dụng di động khác. Không phải ai cũng biết

Bạn đang có blog, website,... và bạn muốn gắn một số thẻ đặc biệt để tăng hiệu quả SEO? Như gửi tin trực tiếp khi người dùng nhấn vào nút trên web vào sms, Facebook, Twitter, What app, Zalo, và các ứng dụng di động khác,...? đặc biệt là thời nay người dùng đa số dùng smartphone.

Làm sao để gửi tin trực tiếp từ web vào sms, Facebook, Twitter, What app và các ứng dụng di động khác,...?

Thật may mắn là đa số các ứng dụng, mạng xã hội, website,... phổ biến trên đã hỗ trợ các api để bạn làm. Để sử dụng các API này thì bạn cần biết về lập trình, tuy nhiên có cách đơn giản hơn để bạn thực hiện. Đó là dùng các link liên kết đặc biệt từ html trên website hay blog của bạn.

Truy cập nhanh:
1. Gắn nút hoặc link gọi điện điện thoại trực tiếp trên website
2. Gắn nút gửi SMS
3. Gọi video call hoặc gửi tin qua Skype
4. Gửi tin nhắn qua What app
5. Gửi tin nhắn qua Zalo
6. Gửi tin qua facebook
7. Gửi email có kèm nội dung

1. Gắn nút hoặc link gọi điện điện thoại trực tiếp trên website
<a href='tel:[PHONE-NUMBER]">[PHONE-NUMBER] </a>
Trong đó: [PHONE-NUMBER] là số nhận cuộc gọi.
Lưu ý: khách truy cập bằng smartphone và có cài các app gọi điện như skype, yahoo,... thì thường điện thoại sẽ hỏi bạn muốn gọi qua app nào.
Ví dụ: Chúng tôi muốn khi khách truy cập website DVMS.VN và thấy dịch vụ phù hợp nhu cầu thì khách nhấn nút gọi cho tư vấn viên tại số 02836028937 thì tôi khai báo như sau: <a href='tel:02836028937'>02836028937</a>, bạn có thể thử 02836028937
Một số trường hợp đặc biệt:
mainly appropriate for iPhone and Nokia phones
wtai://wp/mc;[phone_number]
mainly appropriate for Android phones
tel:[phone_number]
callto:[phone_number]
mainly appropriate for iPhone and Nokia phones
wtai://wp/mc;[phone_number]
mainly appropriate for Android phones
tel:[phone_number]

2. Gắn nút gửi SMS
<a href='sms:[PHONE-NUMBER]?body=[MESSAGE]'> icon hoặc nội dung bạn muốn </a>
Trong đó:
- [PHONE-NUMBER] là số nhận sms.
- [MESSAGE] là nội dung tin nhắn mà bạn nhập sẵn cho khách.
Ví dụ: <a href='sms:+842836028937?body=Xin chao, toi can tu van app'>Gửi tin nhắn tới tư vấn viên</a>
Lưu ý: Nếu bạn muốn cùng lúc khách gửi cho nhiều số một lúc thì dùng dấu phẩy giữa các số.
Ví dụ: <a href='sms:+842836028937, +842835531145?body=Xin chao, toi can tu van app'>Gửi tin nhắn tới tư vấn viên</a>

3. Gọi video call hoặc gửi tin qua Skype
<a href='skype:USERNAME?ACTION'>Nội dung bạn muốn đặt</a>
Trong đó:
- USERNAME: là tài khoản skype của bạn hoặc của công ty bạn
- ACTION: là hành động gọi hay gửi tin bao gồm
<a href='skype:USERNAME?call'>Call Skype</a>
<a href='skype:USERNAME?chat'>Chat Skype</a>
<a href='skype:USERNAME?userinfo'>See user profile</a>
<a href='skype:USERNAME?sendfile'>Send File</a>
<a href='skype:USERNAME?add'>Add to contacts</a>
<a href='skype:USERNAME?voicemail'>Send voicemail</a>
Bạn cũng có thể tạo nút tự động trên: skype.com tại đây >>

4. Gửi tin nhắn qua What app
<a href='whatsapp://send?abid=[phone_number]&text=[MESSAGE]'>Nội dung bạn muốn</a>
Trong đó:
- [phone_number] là số phone bạn dùng what app
- [MESSAGE] là nội dung bạn muốn khách hàng gửi cho bạn
*Lưu ý: trường hợp này chỉ có tác dụng khi khách hàng truy cập trên smartphone và máy smartphone của khách hàng có cài what app

5. Gửi tin nhắn qua Zalo
<a href='http://zalo.me/[phone_number]'>Nội dung bạn muốn để</a>
Trong đó [phone_number] là số dùng zalo của bạn.
Hoặc bạn có thể tạo mã gắn tự động tại đây >>

6. Gửi tin qua facebook
<a href='https://m.me/[id_facebook]'>Nội dung bạn muốn</a>
Trong đó: [id_facebook] là id tài khoản của bạn hoặc id fanpage.
Ví dụ: <a href='https://m.me/DVMS.VN'>Liên hệ với tư vấn viên của DVMS nhé bạn</a>
Demo: Liên hệ với tư vấn viên của DVMS nhé bạn

7. Gửi email có kèm nội dung
Với trường hợp gắn link gửi email trực tiếp từ website thì khá phổ thông, vì vậy tôi để ở cuối cùng
<a href='mailto:[email]?subject=[subject]&body=[body]'>Nội dung bạn muốn</a>
Trong đó:
- [email] là địa chỉ email của bạn hoặc công ty bạn.
- [subject] là tiêu đề email
- [body] là nội dung mail
*Chú ý: trong body, để thể hiện dấu xuống dòng thì bạn dùng %0A
Ví dụ: <a href='mailto:sale@dvms.vn?subject=Lien he DVMS&body=Chao DVMS, %0A Toi ten: %0A Dia chi: %0A Phone: %0A Nick Yahoo: %0A Skype: %0A Noi dung lien he: %0A Quy khach biet den DVMS qua dau? %0A Cam on!'>Liên hệ với tư vấn viên qua email</a>

Demo: Liên hệ với tư vấn viên qua email

Cảm ơn bạn đã đọc nội dung bài, Nếu bạn thấy hay xin hãy chia sẻ cho người khác cùng biết nhé!
(DVMS)

Nhận xét