Dữ liệu

tháng 11 24, 2018
Nói chung, dữ liệu bao gồm những mệnh đề phản ánh thực tại. Một phân loại lớn của các mệnh đề quan trọng trong thực tiễn là các đo đạc hay ...
Được tạo bởi Blogger.