Thứ Năm, 28 tháng 5, 2015

BỘ QUY TẮC ỨNG XỬ CỦA ĐỐI TÁC DVMS

BỘ QUY TẮC ỨNG XỬ CỦA ĐỐI TÁC DVMS

Số: 28052015-QT/DVMS-PARTNER
 
Có hiệu lực từ ngày 28 tháng05 năm 2015

I. Giới thiệu:

Tại DVMS, chúng tôi phối hợp với các Đối tác của mình để thực hiện công việc kinh doanh tận tình với khách hàng và sản phẩm của chúng tôi, tôn trọng mọi người, và tuyệt đối chính trực trong các giao dịch kinh doanh của chúng tôi. Những sản phẩm DVMS đề cập đến trong Bộ Quy tắc Ứng xử này là bao gồm cả các dịch vụ mà DVMS cung cấp, phần cứng, phần mềm, mặt hàng cung cấp, và các sản phẩm khác. 

Để đạt được những mục tiêu này, DVMS đòi hỏi các Đối tác của mình phải luôn duy trì thực hiện các tiêu chuẩn cao nhất về đạo đức kinh doanh; phải nắm vững và tuân thủ tất cả các luật liên quan đến địa vị Đối tác DVMS, bao gồm cả những luật ngoài phạm vi lãnh thổ chi phối việc làm của DVMS, như Đạo luật Chống Tham nhũng tại Nước ngoài của Hoa Kỳ (“FCPA”), Đạo luật Chống Hối lộ của Vương quốc Anh, và luật chống tham nhũng tương tự của các quốc gia khác là nơi mà Đối tác kinh doanh hoặc luật áp dụng cho Đối tác; luôn nắm bắt kịp thời tất cả các thay đổi về luật pháp và quy định có liên quan đến địa vị Đối tác DVMS. Ngoài ra, DVMS cũng đòi hỏi Đối tác DVMS phải (1) thực hiện các biện pháp kiểm soát kinh doanh có hiệu quả để ngăn ngừa và phát hiện việc làm bất hợp pháp; (2) tuân thủ và chấp nhận các điều khoản hợp đồng đòi hỏi phải tuân thủ nghiêm ngặt tất cả các luật chống tham nhũng hiện hành và các luật khác có liên quan đến địa vị Đối tác DVMS của họ và công việc kinh doanh của Đối tác DVMS của họ; (3) cho phép DVMS được kiểm toán để đánh giá sự tuân thủ của Đối tác đối với những luật liên quan đến địa vị đối tác DVMS của họ; (4) trong phạm vi những gì họ biết được, phải chủ động báo cáo cho DVMS các hành vi vi phạm của nhân viên hay đại diện của họ trên thực tế hoặc có khả năng sẽ diễn ra đối với Bộ Quy tắc Ứng xử của Đối tác này hoặc những luật hiện hành liên quan đến các sản phẩm của DVMS, cũng như các hành vi vi phạm trên thực tế hoặc có khả năng sẽ diễn ra của nhân viên hay đại diện của DVMS đối với các Tiêu chuẩn Ứng xử Kinh doanh của DVMS, Bộ Quy tắc Ứng xử của Đối tác này, và các luật hiện hành; và (5) khi DVMS yêu cầu, phải chứng minh việc tuân thủ của họ đối với các luật này và hoàn tất tất cả các hoạt động tập huấn và xem xét trước của DVMS có liên quan. 

Dù DVMS biết rằng môi trường pháp luật và văn hóa tại địa bàn hoạt động của các Đối tác của mình trên khắp thế giới là khác nhau, Đối tác DVMS vẫn phải tuân thủ các nguyên tắc cơ bản về pháp luật và đạo đức nêu trong Bộ Quy tắc Ứng xử của Đối tác này. Bộ Quy tắc Ứng xử của Đối tác này áp dụng cho Đối tác DVMS, nhân viên, nhân viên tạm thời, đại lý, nhà thầu độc lập và nhà thầu phụ của họ. Đối tác DVMS là bất kỳ đối tác nào bán sản phẩm của DVMS, kể cả các nhà phân phối, nhà sản xuất thiết bị gốc (OEM), đại lý bán lại, đại lý, và bất kỳ đối tác nào khác của đối tác DVMS hoặc một bên đối tác trong hợp đồng kênh của DVMS. Đối tác DVMS cũng bao gồm bất kỳ bên đối tác nào cung cấp dịch vụ trực tiếp hoặc gián tiếp cho DVMS để hỗ trợ công việc kinh doanh của DVMS, chẳng hạn như đơn vị tích hợp hệ thống máy, công ty giao nhận kho vận (logistics) và những nhà cung cấp dịch vụ khác cho DVMS để hỗ trợ cho công việc kinh doanh của DVMS với khách hàng của mình. Việc vi phạm Bộ Quy tắc Ứng xử của Đối tác này sẽ được xem là vi phạm hợp đồng Đối tác với DVMS, có thể dẫn đến bị chấm dứt quan hệ kinh doanh với DVMS. 

II. Tuân thủ Luật:
1. Luật Cạnh tranh:
Đối tác DVMS phải tuân thủ các luật và quy định về kinh doanh và cạnh tranh công bằng liên quan đến địa vị Đối tác DVMS của mình. Ngoài việc tuân thủ luật hiện hành của địa phương, Đối tác DVMS cũng không được thảo luận hoặc tham gia vào bất cứ hợp đồng nào dù chính thức hay không chính thức với bất kỳ đối thủ cạnh tranh nào về bất cứ lĩnh vực nào sau đây: (a) giá cả; (b) những vấn đề ảnh hưởng đến giá cả; (c) khối lượng sản xuất; (d) khối lượng tồn kho; (e) bỏ thầu; hoặc (f) phân chia địa bàn kinh doanh, sản phẩm, khách hàng, hoặc nhà cung cấp.

Tại các địa bàn cụ thể mà những việc làm trên được xem là bất hợp pháp, Đối tác DVMS không được gây cản trở quyền tự do định giá bán lại sản phẩm của các đại lý bán lại khác, hạn chế quyền bán sản phẩm của đại lý bán lại, hoặc quy định bằng hợp đồng rằng muốn mua sản phẩm của mình thì phải bán cho mình sản phẩm khác.
Đối tác DVMS chỉ được sử dụng các phương tiện hợp pháp để thu thập thông tin về các nhà sản xuất hoặc đơn vị bán sản phẩm cạnh tranh với sản phẩm của DVMS. 

2. Luật Chống Tham nhũng:
Tuyệt đối Cấm Hối lộ
DVMS yêu cầu Đối tác DVMS phải thực hiện các tiêu chuẩn cao nhất về chính trực trong tất cả các giao dịch kinh doanh. DVMS có chính sách tuyệt đối không dung thứ nghiêm cấm bất kỳ và tất cả các hình thức hối lộ, tham nhũng, vòi vĩnh, lại quả và tham ô. Tất cả mọi Đối tác DVMS đều bị tuyệt đối cấm hứa hẹn, đề nghị, cho phép, cho hoặc nhận bất cứ thứ gì có giá trị, dù trực tiếp hay gián tiếp qua đối tác bên thứ ba, để được nhận hoặc giữ được công việc kinh doanh, mang đến công việc kinh doanh cho bất kỳ ai, hoặc để thu được một lợi thế sai trái nào đó. Với mục đích của chính sách này, thì "bất cứ thứ gì có giá trị" gồm có, nhưng không chỉ là, quà tặng, đặc ân, giải trí, và bữa ăn, bất kể giá trị của chúng lớn nhỏ như thế nào. 

Đối tác DVMS phải tuân thủ tất cả các luật chống tham nhũng hiện hành, gồm có, nhưng không chỉ là, Đạo luật Chống Tham nhũng tại Nước ngoài của Hoa Kỳ và Đạo luật Chống Hối lộ của Anh quốc (gọi chung, là các “Luật Chống Tham nhũng”). Ngoài các Luật Chống Tham nhũng, cũng có thể có các luật hoặc quy định hiện hành khác của địa phương liên quan đến quà tặng và giải trí cho viên chức chính phủ và/hoặc các thực thể thương mại. Là Đối tác DVMS, bạn phải tuân thủ tất cả các pháp luật hiện hành chi phối các giao dịch với viên chức chính phủ. Để tránh bị nghi ngờ, Đối tác DVMS bị cấm hứa hẹn, đề nghị, cho phép, cho hoặc nhận bất kỳ khoản tiền "bôi trơn" nào đối với các công việc thường lệ của chính phủ, ngay cả khi được FCPA hoặc luật pháp địa phương cho phép. 

DVMS cũng cấm Đối tác DVMS, hoặc đại diện hay nhân viên của họ được đề nghị hoặc đưa tiền hay quà tặng không phải là tiền mặt, khoản lại quả, hoặc giải trí cho bất kỳ nhân viên DVMS nào với bất kỳ mục đích sai trái nào, ví dụ như để thúc đẩy người đó thực hiện những hành động nào đó. Tương tự như vậy, nhân viên DVMS cũng bị cấm gạ gẫm những thứ đó. Việc cấm này cũng được áp dụng thêm cho thành viên gia đình trực tiếp của cả nhân viên hay đại diện của Đối tác DVMS và nhân viên DVMS.

Sổ sách và Hồ sơ
Đối tác DVMS phải lưu giữ sổ sách và hồ sơ đầy đủ và chính xác về các giao dịch bán sản phẩm của DVMS và bất kỳ cũng như tất cả các giao dịch hay chi tiêu khác trong bất kỳ công việc kinh doanh nào liên quan đến DVMS. Đối tác DVMS bị tuyệt đối cấm thực hiện những hành động kế toán gian dối và/hoặc lừa đảo, bao gồm nhưng không chỉ giới hạn ở việc lập "quỹ đen" hay những hành động tài chính sai trái tương tự Hành động đó cũng có thể vi phạm các pháp luật hiện hành, kể cả Luật Chống Tham nhũng. Nói cho rõ, nhân viên DVMS và Đối tác DVMS không được tham gia lập hay soạn thảo bất kỳ giấy tờ giao dịch nào mang tính chất lừa đảo hoặc không chính xác hay làm giả bất kỳ loại giấy tờ giao dịch nào liên quan đến công việc kinh doanh liên quan đến DVMS. Đối tác DVMS phải từ chối mọi đề nghị của bất cứ nhân viên nào về việc lập các giấy tờ mang tính chất lừa đảo, không chính xác hoặc gian dối, kể cả việc "giấu tiền" hoặc ghi gian việc sử dụng có chủ ý các khoản tiền. Mọi đề nghị của nhân viên DVMS về việc tham gia vào một việc làm vô đạo đức đều phải được báo cáo cho DVMS bằng một trong những phương thức được nêu tại phần cuối của Bộ Quy tắc Ứng xử này. 

Bên Thứ Ba Do Đối Tác DVMS Tuyển Dụng
Đối tác DVMS không được tuyển dụng hoặc hợp đồng với bất kỳ bên thứ ba nào để thực hiện bất kỳ công việc kinh doanh nào liên quan đến DVMS, nếu họ là đơn vị có dính líu đến, hoặc bị nghi ngờ dính líu đến hối lộ, lại quả, thanh toán tiền sai trái hoặc bất kỳ việc làm nào khác vi phạm các Luật Chống Tham nhũng. Đối tác DVMS có thể tuân thủ yêu cầu này bằng cách thực hiện thủ tục phù hợp về xem xét trước rủi ro cho bất kỳ bên thứ ba nào có tiềm năng được tuyển dụng để thực hiện công việc kinh doanh liên quan đến DVMS để bảo đảm đối tác đó tuân thủ các Luật Chống Tham nhũng. Bất kỳ và tất cả mọi nhân viên, đại lý, đại diện, nhà thầu phụ, hoặc các đối tác khác đã hoặc sẽ được một Đối tác DVMS tuyển dụng để thực hiện công việc kinh doanh liên quan đến DVMS phải chấp nhận tuân thủ các tiêu chuẩn về đạo đức và tuân thủ, tiêu chuẩn này không được kém nghiêm ngặt hơn so với các tiêu chuẩn được nêu trong Bộ Quy tắc Ứng xử này. 

3. Các Quy định về Bán hàng cho Khu vực Chính phủ:
Như đã nói ở phần trên, ngoài các Luật Chống Tham nhũng và việc nghiêm cấm bất kỳ và tất cả các hình thức hối lộ hoặc thanh toán tiền sai trái, các quy định hạn chế thêm nhất định có thể được áp dụng cho việc bán hàng cho chính phủ, nhân viên, thực thể, và các đơn vị chức năng của chính phủ. Đối tác DVMS phải nắm vững và tuân thủ tất cả các luật và quy định liên quan đến việc bán hàng cho các thực thể của chính phủ. 

4. Luật Thương mại Quốc tế:
Đối tác DVMS phải nắm vững và, khi giao dịch kinh doanh với tư cách là Đối tác DVMS, phải tuân thủ lệnh trừng phạt kinh tế và lệnh cấm vận thương mại do Liên Hợp Quốc ban hành hoặc phê chuẩn.
Ngoài ra, Đối tác DVMS cũng phải nắm vững và tuân thủ tất cả các luật và quy định liên quan tại Việt Nam và tại các địa bàn địa phương ở nước ngoài được áp dụng, kể cả luật chống rửa tiền, luật và quy định về xuất nhập khẩu, luật và quy định về hải quan và thuế của Việt Nam. 

5. Luật Tài sản Trí tuệ:
Đối tác DVMS không được xâm phạm các quyền về nhãn hiệu thương mại và các quyền về tài sản trí tuệ khác của DVMS. Đối tác DVMS cũng bị cấm xâm phạm các quyền về tài sản trí tuệ của bên thứ ba theo bất cứ cách thức nào liên quan đến địa vị Đối tác DVMS của mình. Cụ thể là, Đối tác DVMS không được tham gia sản xuất, phân phối, tàng trữ hoặc bán sản phẩm DVMS giả hoặc bất kỳ sản phẩm của bên thứ ba nào xâm phạm tài sản trí tuệ của DVMS (kể cả nhãn hiệu thương mại của DVMS). Bất kỳ trường hợp vi phạm nào như thế mà DVMS xác định được theo phán xét riêng của mình dựa trên thông tin thu thập được bằng bất kỳ phương tiện nào kể cả các nỗ lực điều tra của riêng mình hoặc thông qua bất kỳ cơ quan điều tra hay thực thi pháp luật nào, sẽ cấu thành hành vi vi phạm nghiêm trọng, cho phép DVMS trục xuất Đối tác ra khỏi bất kỳ chương trình kênh nào của DVMS, tước bỏ mọi quyền lợi được hưởng của Đối tác trong những chương trình đó, và/hoặc thay đổi mức chiết khấu, theo Thỏa thuận với Đối tác DVMS (DVMS Partner Agreement). 

6. Luật Môi trường:
Đối tác DVMS phải điều hành công việc sao cho có trách nhiệm về môi trường và phù hợp với tất cả mọi luật pháp, quy định và tiêu chuẩn về môi trường liên quan đến địa vị Đối tác DVMS của mình. 

7. Nhân quyền, Luật Lao động, và Quy tắc Thực hành Lao động Công bằng:
Đối tác DVMS phải tuân thủ tất cả các quy định về sức khỏe và an toàn, các luật bảo vệ quyền của người khuyết tật, luật lao động, và quy tắc thực hành lao động công bằng liên quan đến địa vị Đối tác DVMS của mình. Cụ thể là, DVMS yêu cầu Đối tác DVMS phải tuân thủ các yêu cầu về mức lương tối thiểu và số giờ làm việc tối đa của địa phương, ngăn ngừa việc sử dụng lao động cưỡng bức, lao động tù ép buộc, lao động trả nợ, hoặc lao động ràng buộc bằng giao kèo. Lao động cưỡng bức hoặc lao động tù ép buộc là những tình huống trong đó người lao động phải chịu án làm việc mà không được trả lương. Lao động ràng buộc bằng giao kèo là tình huống trong đó người chủ sử dụng lao động cấm công nhân không được tự do và tự ý bỏ việc. Lao động trả nợ là tình huống trong đó nhân viên phải làm việc để trả nợ, món nợ này thường là của người khác và người này bắt người lao động phải làm để trả nợ thay cho họ. Các dạng lao động cưỡng bức khác gồm có các tình huống mà trong đó hợp đồng lao động áp đặt các giới hạn pháp lý hoặc giới hạn thực tế bất hợp lý mà người lao động sẽ phải chịu nếu bỏ việc.

Không được sử dụng lao động trẻ em. Thuật ngữ "trẻ em" chỉ bất kỳ người nào được tuyển dụng dưới tuổi 15 (hoặc 14 tùy theo pháp luật của quốc gia đó cho phép), hoặc dưới tuổi học xong chương trình giáo dục bắt buộc, hay dưới tuổi lao động tối thiểu của quốc gia đó, tính theo tuổi lớn nhất trong các tuổi này. Việc sử dụng các chương trình học nghề tại nơi làm việc hợp pháp, và phù hợp với tất cả các luật và quy định, thì không sao. Người lao động dưới tuổi 18 không được làm những công việc nguy hiểm và có thể không được làm ca đêm và cũng phải lưu ý đến các nhu cầu giáo dục của họ.
Cuối cùng là, Đối tác DVMS không bao giờ được phân biệt đối xử vì lý do chủng tộc, màu da, tuổi tác, giới tính, khuynh hướng tính dục, bản dạng và biểu hiện giới tính, sắc tộc, tôn giáo, khuyết tật, thành viên công đoàn, tình trạng hôn nhân, hoặc đảng phái chính trị. 

III. Tuân thủ Quy tắc Thực hành Tiếp thị và Bán hàng Trung thực và Công bằng và Tuân thủ Hợp đồng:
1. Quy tắc Thực hành Tiếp thị và Bán hàng:
Quy tắc thực hành tiếp thị và bán hàng của Đối tác DVMS phải có phần cam kết đối xử trung thực và công bằng với khách hàng hiện tại và tiềm năng của mình. Đối tác DVMS không được tham gia thực hiện bất kỳ việc làm nào mang tính chất lừa đảo hoặc lừa gạt. 

2. Các Tiêu chuẩn về Quảng cáo:
Nếu Đối tác DVMS, với sự cho phép trước của DVMS bằng văn bản, tham gia vào bất kỳ hoạt động quảng cáo, tiếp thị, hoặc quảng bá nào có liên quan hoặc dính dáng đến DVMS, thì tên, logo hoặc dịch vụ của họ theo bất kỳ cách thức nào, các tài liệu quảng cáo, tiếp thị hoặc quảng bá phải tuân thủ tất cả các luật pháp, quy tắc, quy định, và phải trung thực và chính xác. Các tài liệu quảng cáo, tiếp thị, hoặc quảng bá không được mang tính chất gian dối, lừa đảo, hoặc có khuynh hướng lừa gạt, và tất cả mọi tuyên bố trong các tài liệu quảng cáo, tiếp thị, hoặc quảng bá đều phải có giấy tờ chứng minh thỏa đáng. Tất cả các nội dung quảng cáo của Đối tác DVMS đều phải nêu rõ các điều kiện cần thiết và nhược điểm của những gì mình quảng cáo.
Đối tác DVMS không được giới thiệu sai về sản phẩm, dịch vụ, giá cả, hoặc tuyên bố không đúng đắn, sai lạc, không chính xác, hoặc không trung thực về, hoặc so sánh với, các mặt hàng cung cấp của đối thủ cạnh tranh. 

3. Mâu thuẫn Quyền lợi:
Đối tác DVMS phải tránh tham gia vào bất cứ hoạt động kinh doanh nào có thể tạo ra mâu thuẫn giữa quyền lợi của họ với tư cách là Đối tác DVMS với bổn phận và nghĩa vụ riêng không phải của Đối tác DVMS để có thể độc lập tư vấn cho Khách hàng về sản phẩm hoặc dịch vụ mà họ tìm mua. Để tránh các tình huống mâu thuẫn quyền lợi trên thực tế, có khả năng xảy ra, hoặc hiển nhiên rõ ràng, Đối tác DVMS không được phép hoạt động dưới tư cách đối tác đại lý hoặc nhận tiền hoa hồng hoặc lệ phí đại lý, hay dạng thù lao khác của DVMS, khi Đối tác DVMS đang có một bổn phận hoặc nghĩa vụ riêng để cung cấp tư vấn độc lập, không thiên vị cho Khách hàng về sản phẩm hoặc dịch vụ họ tìm mua. Nếu Đối tác tin rằng có tồn tại một mâu thuẫn quyền lợi, hoặc một mâu thuẫn quyền lợi có khả năng sẽ xảy ra, Đối tác phải báo cáo tất cả các chi tiết thỏa đáng cho đại diện của DVMS được chỉ định. 

Nhân viên DVMS phải tuân thủ Tiêu chuẩn Ứng xử Kinh doanh của DVMS. Việc lựa chọn Đối tác DVMS được dựa trên chất lượng dịch vụ của họ và tính chính trực trong kinh doanh của họ. DVMS buộc nhân viên của mình phải tuân thủ các tiêu chuẩn cao về đạo đức và đòi hỏi họ phải tránh tham gia vào bất kỳ hoạt động nào thậm chí chỉ có vẻ không phù hợp hoặc có mâu thuẫn quyền lợi. Đối tác DVMS không được yêu cầu hoặc khuyến khích nhân viên DVMS vi phạm các điều khoản của Tiêu chuẩn Ứng xử Kinh doanh của DVMS. 

IV. Hệ thống Quản lý Rủi Ro và Tuân thủ:
1. Các Biện pháp Kiểm Soát Kinh doanh:
Đối tác DVMS phải duy trì thực hiện hoặc khi cần thiết phải thiết lập các biện pháp kiểm soát kinh doanh có hiệu quả có khả năng phòng ngừa và phát hiện việc làm bất hợp pháp của nhân viên và đối tác của mình. Nhằm mục đích hướng dẫn, một chương trình kiểm soát kinh doanh có hiệu quả thường phải có ít nhất các thành phần sau đây: (i) đánh giá rủi ro định kỳ để điều chỉnh các biện pháp kiểm soát kinh doanh có xét đến môi trường rủi ro hiện tại của họ; (ii) cam kết của lãnh đạo cấp cao về việc thực hiện các chương trình tuân thủ pháp luật và đạo đức, bao gồm các chương trình đạo đức, chống tham nhũng, môi trường, an toàn và sức khỏe nghề nghiệp, thực hành thương mại, và lao động; (iii) đưa vào sử dụng Bộ Quy tắc Ứng xử được biên soạn rõ ràng và các thủ tục tuân thủ; (iv) cung cấp đủ nguồn lực và bố nhiệm (các) đại diện công ty chịu trách nhiệm giám sát và thực hiện các chương trình tuân thủ pháp luật và đạo đức. (v) đào tạo và tư vấn liên tục về các chương trình tuân thủ pháp luật và đạo đức cũng như các chính sách và thủ tục của Đối tác DVMS. (vi) thực hiện các biện pháp khen thưởng và kỷ luật thích hợp cho việc tuân thủ pháp luật và đạo đức; (vii) thực hiện các thủ tụcxem xét trước rủi ro đối với các bên thứ ba; (viii) có các phương thức được phổ biến rõ ràng để nhân viên có thể báo cáo những việc làm sai trái hoặc xin hướng dẫn mà không sợ bị trả đũa, kể cả phương thức mật, trừ khi luật pháp không cho phép. 

2. Điều tra và Giám sát Liên tục của DVMS về việc Tuân thủ của Đối tác DVMS:
Phù hợp các luật hiện hành và nghĩa vụ trong hợp đồng, Đối tác DVMS phải hỗ trợ thỏa đáng cho mọi cuộc điều tra của DVMS về việc vi phạm Bộ Quy tắc Ứng xử của Đối tác này hoặc vi phạm của nhân viên đối với Tiêu chuẩn Ứng xử Kinh doanh của DVMS nếu liên quan đến công việc kinh doanh của Đối tác DVMS hoặc các luật hiện hành liên quan đến địa vị Đối tác DVMS của họ, và cho phép DVMS được quyền truy cập thỏa đáng vào tất cả các giấy tờ liên quan đến việc tuân thủ của Đối tác DVMS đối với Bộ Quy tắc Ứng xử của Đối tác này và các luật áp dụng cho việc bán và phân phối các sản phẩm của DVMS. 

Đối tác DVMS phải liên hệ với DVMS khi có bất kỳ thắc mắc nào về Bộ Quy tắc Ứng xử của Đối tác này. Đối tác DVMS cũng phải báo cáo cho DVMS mọi việc làm của nhân viên và đại diện của họ, cũng như bất kỳ việc làm nào của nhân viên và đại diện của DVMS, nếu việc làm đó được tin tưởng với thiện ý là một hành vi vi phạm thực tế, rõ ràng hiển nhiên, hoặc có khả năng sẽ xảy ra đối với Bộ Quy tắc Ứng xử của Đối tác này, Tiêu chuẩn Ứng xử Kinh doanh của DVMS, hoặc các luật hiện hành liên quan đến việc bán hoặc phân phối sản phẩm của DVMS. Báo cáo sẽ được xử lý kín hết sức. 

Báo cáo phải được gửi cho đại diện DVMS được chỉ định của Đối tác, hoặc email info@dvms.vn
Báo cáo qua thư thường xin gửi cho địa chỉ sau đây: 150/30 Đường Trục, P.13, Q.Bình Thạnh, TP.HCM, Việt Nam

 Xem văn bản gốc tại:  Scribd  hoặc  Slideshare

THÔNG TIN LIÊN HỆ HỖ TRỢ

Mọi thông tin chi tiết xin quý khách liên hệ theo thông tin sau
Địa chỉ: 150/30 Đường Trục, P.13, Q.Bình Thạnh, TP.HCM, Việt Nam
Tel:
+84836028937 | +84835531145 – Fax: +84835531145
Email: sale@dvms.vn
Website: www.dvms.vn | www.b2bcloud.mobi
 

Thứ Năm, 21 tháng 5, 2015

Phân biệt các phiên bản Alpha, Beta, RC, RTM, OEM và Retail

Các ký hiệu phiên bản phần mềm như: Alpha, Beta, RC, RTM, OEM và Retail  là ký hiệu các giai đoạn phát triển trong vòng đời phần mềm từ giai đoạn sơ khai cho đến giai đoạn hoàn chỉnh, và cuối cùng là công bố phần mềm đó hoặc phiên bản nâng cấp mới. Việc chia thành nhiều giai đoạn như vậy giúp cho việc quản lý, sửa lỗi và bảo trì phần mềm dễ dàng hơn.

Software dev


1. Tiền alpha
Đây là giai đoạn sơ khai nhất, bao gồm những hoạt động được thực hiện trước khi vào giai đoạn kiểm thử phần mềm. Những hoạt động trong giai đoạn này gồm có phân tích yêu cầu, thiết kế phần mềm, phát triển phần mềm, kiểm thử đơn vị (unit testing).

2. Alpha
Giai đoạn này là pha đầu tiên bắt đầu kiểm thử phần mềm trong vòng đời phát hành (alpha là kí tự đầu tiên trong bảng chữ cái Hy Lạp, được sử dụng như số 1). Các kĩ thuật kiểm thử chủ yếu là hộp trắng (white box testing). Việc phê duyệt (validation) (nếu có) bằng các kĩ thuật hộp đen hoặc hộp xám sẽ được tiến hành bởi những đội ngũ kiểm thử khác.
Các phần mềm trong giai đoạn này đều chưa hoàn chỉnh và có thể gây ra mất dữ liệu hoặc crash, nên những phiên bản phần mềm như vậy thường không được công bố rộng rãi mà chỉ khuyến khích bộ phận kiểm thử hay những người tình nguyện kiểm thử sử dụng nhằm tìm kiếm lỗi. Tuy nhiên, đối với những phần mềm mã nguồn mở thì có thể có một chút khác biệt. Những phiên bản alpha của chúng thường được phân phối công khai và thường kèm theo mã nguồn của phần mềm đó.
Giai đoạn alpha luôn luôn được kết thúc bằng việc không bổ sung thêm chức năng nào nữa (feature freeze), như vậy có thể nói phần mềm sau giai đoạn này là "đã hoàn chỉnh về chức năng" (feature complete).

3. Beta là các phiên bản dùng thử, nhằm tung ra để người dùng sử dụng và... test lỗi, phản hồi. Bản này thường có nhiều lỗi.

4. RC (Release Candidate) là phiên bản cho dùng thử trước khi sản phẩm chính thức ra đời.
5. RTM (Release To Manufacture) là phiên bản hoàn thiện sẽ được đưa vào sản xuất, đóng gói và bán ra thị trường.
Bản RTM sau khi được qua các bước đóng gói, phân phối, tiếp thị,... và sẵn sàng để bán, sẽ có 2 trạng thái: Retail và OEM (Lưu ý: Các bản RTM mà các bạn mới được tiếp xúc có thể tiếp tục có sự thay đổi trước khi ra bản Final).

6. OEM (Original Equipment Manufacturer - nhà sản xuất thiết bị gốc): Đây là những sản phẩm rẻ hơn, được đóng gói và đi kèm với những chiếc máy tính bạn mua. Các nhà sản xuất máy tính lớn như Dell, HP, Sony được phân loại như các OEM tiền bản quyền của Microsoft. Họ sẽ tùy chỉnh đĩa cài của mình bằng cách thêm các biểu tượng, drivers, và (hoặc) hotfix (bản vá lỗi). Đĩa của họ cũng bao gồm một chứng nhận đặc biệt sử dụng để xác thực BIOS máy tính của bạn. Các bản quyền này gắn liền với hệ thống của máy tính của bạn và chỉ có thể kích hoạt và sử dụng với duy nhất chiếc máy tính đó. Và bạn sẽ không được hỗ trợ công nghệ trực tiếp từ Microsoft mà sẽ được hỗ trợ thông qua nhà sản xuất thiết bị gốc.

7. Retail: Đây là sản phẩm bán lẻ, ít bị hạn chế hơn OEM, và bạn có thể sử dụng để kích hoạt trên các máy tính khác nhau, miễn là trong một thời điểm, giấy phép của bạn chỉ sử dụng trên một máy tính duy nhất. Với bản Retail, bạn sẽ nhận được sự hỗ trợ cập nhật từ nhà phát triển phần mềm.

Một số từ liên quan khác:

- VLK (Volume Licensing Key)- KMS (key managermant server)
- MAK - Multiple Activation Key
- GVLK - Group Volume License Key
- CSVLK - Customer Support Volume License Key
- OEM: NONSLP Keys (Non System Locked Pre-installation)
- OEM: SLP Keys - (System Locked Pre-installation)
- OEM:COA Keys (Certificate of Authentication )

 ( DVMS )

-------------------------------
DVMS tư vấn triển khai các hệ thống phần mềm theo nhu cầu cá nhân và doanh nghiệp.


Thứ Sáu, 15 tháng 5, 2015

Quản lý nhà thuốc, kho dược trên smartphone và tablet

Quảnn lý nhà thuốc trên smartphone và tablet, Quản lý kho dược trên smartphone và tablet, quản lý kho thuốc trên smartphone và tablet, quản lý thuốc theo tiêu chuẩn GMP – GLP – GSP – GDP - GPP trên smartphone và tablet.

Drug store

Tại sao lại chọn giải pháp của chúng tôi?

  • Quảnn lý nhà thuốc trên smartphone và tablet, Quản lý kho dược trên smartphone và tablet, ipad, quản lý kho thuốc trên smartphone và tablet, ipad, quản lý thuốc theo tiêu chuẩn GMP – GLP – GSP – GDP - GPP trên smartphone và tablet, ipad.
  • Chương trình dược phẩm quản lý chặt chẽ, chính xác các nghiệp vụ nhập xuất tồn dược phẩm (thuốc/hóa chất/vật tư y tế) trong toàn Công ty trên cơ sở phân cấp trách nhiệm rõ ràng cho các nhân viên hay phòng ban liên quan trong quản lý giữa tài chính và hàng hóa, đảm bảo việc thu đúng, thu đủ tiền thuốc để luân chuyển quay vòng nhanh phục vụ nhu cầu bán hàng.
  • Chương trình có thể quản lý một số lượng kho không giới hạn, kể cả nhập xuất tồn tất cả các tủ thuốc trực tại tất cả các khoa. Ban giám đốc, phòng kế toán và khoa dược có thể theo dõi chặt chẽ dược từ lúc lập dự trù cho đến khi làm đơn đặt hàng, nhập kho chính, xuất kho cho khách hàng.
  • Chương trình có tính mềm dẽo cao, có thể tăng giảm kho, khoa phòng mà không cần phải chỉnh sửa chương trình; có thể xem báo cáo tổng số lượng nhập xuất tồn của một tổ hợp vài kho.
  • Các thông tin hóa đơn nhập kho, phiếu thu chi dược phẩm được tự động định khoản và đổ vào dữ liệu chương trình tài chính kế toán.Nhân viên phòng kế toán chỉ việc kiểm tra và duyệt chứng từ, không cần nhập lại nên tiết kiệm thời gian và tăng hiệu quả làm việc.
  • Trong trường hợp Công ty sử dụng chương trình tài chính kế toán của các hệ thống khác (ví dụ Oracle, SAP…) thì chương trình có thể xuất dữ liệu ra excel hoặc bảng cơ sở dữ liệu để các chương trình này import vào, vẫn đảm bảo được tính kết nối dữ liệu của toàn hệ thống.
  • Dễ dàng quản lý và thao tác trên smartphone và tablet. Hệ thống ứng dụng các công nghệ mới nhất và giải pháp ổn định và bảo mật nhất. Đảm bảo các quy trình quản lý và tiêu chuẩn quản lý trong lĩnh vực dược như GMP, GLP, GSP, GDP, GPP ...
Tìm hiểu thêm tại: http://pharma.tabletappdevelop.com
Hỗ trợ và tư vấn:

Email: sale@dvms.vn  

Tel: +84836028937 | +84835531145  
Address: 150/30 Đường Trục, Phường 13, Q. Bình Thạnh, TP.HCM, Việt Nam
Yêu cầu báo giá:  http://dvms.vn/yeu-cau-bao-gia-viet-ung-dung-mobile-app.html

Nguồn: http://dvms.vn/san-pham/ung-dung-mobile-cho-doanh-nghiep/289-nha-thuoc,-duoc-tren-smartphone-va-tablet.html

Thứ Năm, 14 tháng 5, 2015

Xuất hiện các tay chơi mới trong lĩnh vực truyền hình

Dù không biết gì về kỹ thuật, người bình thường cũng có thể nhận ra những thay đổi nhanh chóng trong lĩnh vực truyền dẫn – phát sóng diễn ra quanh họ. Nếu như ngày xưa cứ nhìn lên là thấy ngay một rừng antenna tua tủa trên các nóc nhà để bắt sóng truyền hình thì nay hầu như rừng antenna này đã biến mất. Các dạng truyền hình cáp vô tuyến và hữu tuyến phát triển nhanh chóng, nhất là ở các thành phố lớn. Trong vòng mấy năm, số thuê bao truyền hình cáp nhảy vọt lên 5,5 triệu vào năm 2013, đem về đến 4.800 tỉ đồng doanh thu.


truyenhinh
Thế nhưng thay đổi được dự báo sẽ diễn ra nhanh hơn, khó thấy hơn là thói quen xem các chương trình truyền hình ở mọi nơi mọi lúc thông qua nền tảng Internet hay mạng di động. Sẽ đến lúc tất cả các máy thu hình đều kết nối với Internet, sẽ đến lúc mọi ti vi sẽ tích hợp các chức năng xem phim hay nghe nhạc trực tuyến qua sóng wifi hay 3G, 4G, 5G.

Lúc đó nơi đóng gói các chương trình, truyền dẫn chúng tới người xem có thể không phải là các nơi cung cấp dịch vụ truyền hình cáp như hiện nay mà có thể là những "tay chơi" hoàn toàn mới. Có thể đó là một công ty con của mạng viễn thông, một công ty tin học tư nhân hay thậm chí một tập đoàn đa quốc gia chưa từng đặt chân đến Việt Nam.

Khán giả xem truyền hình ở đâu cũng đang đối diện một nỗi khó chịu lớn. Họ bỏ tiền mua nguyên một gói gồm cả trăm kênh truyền hình nhưng có bao giờ lướt qua hết – họ chỉ xem vài kênh ưa thích thôi nhưng phải trả tiền theo kiểu "kèm mồi" cho những kênh khác không bao giờ ghé mắt. Điều các "tay chơi" mới có thể làm là xáo động cái làng truyền hình cáp, phá vỡ cách làm bán nguyên gói cả trăm kênh, tạo ra cách xem ti vi kiểu mới, thích kênh nào thì chọn, thích chương trình nào thì "chuyển (stream)" về ti vi để xem trực tuyến. Lúc đó khái niệm truyền dẫn – phát sóng như chúng ta đang hiểu, đang xây dựng và phát triển sẽ không còn tồn tại nữa.

Nếu nói đây là chuyện tương lai xa thì cứ nghĩ mà xem, hiện nay con số người xem truyền hình bằng điện thoại di động hay máy tính bảng đang tăng lên nhanh chóng – là một điều mới chỉ cách đây một thời gian ngắn không ai hình dung đến. Cũng do các đài truyền hình đã tải hết chương trình của họ lên YouTube, khi cần, ví dụ xem chương trình Thời sự vào một ngày cụ thể nào đó, người ta vào YouTube để tìm, nhanh và thuận tiện hơn hết. Sự dịch chuyển sang truyền hình Internet đang diễn ra nhanh chóng.

Khi sử dụng truyền hình qua internet thì ngoài xem truyền hình, người cùng còn có thể đọc tin tức, hát karaoke, nghe nhạc, lên mạng xã hội, mua sắm ... rất dễ dàng.

-------------
Nếu bạn cần xây dựng các hệ thống hoặc ứng dụng truyền hình, xem phim, âm nhạc, karaoke... trực tuyến , thì bạn có thể liên hệ DVMS để được tư vấn giải pháp và hỗ trợ triển khai.
DVMS chuyên:
* Tư vấn thiết kế các phần mềm (ứng dụng) trên mobile: Iphone, Ipad , Android, Tablet, Windows phone, Blackberry...
* Nhận viết các ứng dụng, phần mềm trên mobile: Iphone, Ipad , Android, Tablet, Windows phone, Blackberry...
* Tích hợp phần mềm hiện có của doanh nghiệp lên smartphone và máy tính bảng.
Thế mạnh của DVMS:
* Là công ty phần mềm chuyên về tư vấn và phát triển ứng dụng, giải pháp trên thiết bị di động.
* Đã có kinh nghiệm về cung cấp dịch vụ CNTT chất lượng cao cho các cá nhân và doanh nghiệp tại Việt Nam và nhiều nước trên thế giới.
* Áp dụng nghiêm ngặt quy trình quản trị chất lượng và luôn lắng nghe ý kiến phản hổi của khách hàng để nâng cao chất lượng dịch vụ.
* Nhiều kinh nghiệm trong các dự án lớn và phức tạp.
* Đội ngũ kỹ sư đông đảo, nắm vững nhiều công nghệ phần mềm, mạng và viễn thông.

Nguồn http://dvms.vn/tin-tuc/tin-nganh/288-xuat-hien-cac-tay-choi-moi-trong-linh-vuc-truyen-hinh.html